4de weg

4de Weg – een elektronisch proces voor schuldinvordering

Als dienstenintegrator stelt de DG Digitale Transformatie via de dienst '4de Weg' een elektronisch platform ter beschikking voor de uitwisseling van informatie tussen de deelnemende partijen in het kader van de kennisgeving en de invordering van fiscale en sociale schulden en alle andere vorderingen die verschuldigd zijn aan de overheidsdiensten.

Deze dienst zorgt voor de beveiligde transmissie langs elektronische weg van de diverse informatie die nodig is voor de goede verwerking van deze dossiers.

Het voordeel voor de gebruikers is een betere invordering, via de elektronische kennisgeving van de schuldvorderingen, van onbetaalde bijdragen, taksen en belastingen.

De presentatie hieronder geeft u meer uitleg over de werking van de 4de Weg. U kunt deze presentatie ook downloaden.

Een woordje uitleg

De schuldinvordering via de 4de Weg is een proces dat in meerdere fasen verloopt.

Fase 1: de aangifte

Deze eerste fase betreft de openbare of ministeriële ambtenaren:

  • die belast zijn met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde minstens 250 € bedraagt of met het leggen van beslag onder derden;
  • die belast zijn met het verlijden van aktes die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp hebben

Ze worden in het vervolg van deze tekst aangeduid met de verzamelnaam van “schuldbevragers”.

De aangifte, ook 'bericht 1' genoemd, wordt naar de overheidsdiensten gestuurd die bevoegd zijn om het bestaan van een schuld onder de bij de akte betrokken partijen te verifiëren en te communiceren. Deze overheidsdiensten, hierna 'schuldeisers' genoemd, bevestigen de ontvangst van dit 'bericht 1' en beschikken over 12 werkdagen om een eventuele schuld te betekenen vanaf de ontvangstdatum van bericht 1.

Fase 2: de schuldbetekening

Volgend op de verzending van bericht 1 betekenen de schuldeisers het bedrag van hun schuldvorderingen in een 'schuldbetekening'. De betekening brengt derdenbeslag mee in handen van de schuldbevragers.

De schuldbevragers bevestigen de ontvangst van deze schuldaangifte.

Fase 3: de betekening in geval van ontoereikend bedrag

Als de sommen en waarden waarop aldus derdenbeslag is gelegd lager zijn dan het geheel van de aan de schuldeisers verschuldigde sommen, moeten de declaranten de schuldeisers hierover inlichten. Deze betekening wordt 'bericht 2' genoemd.

De schuldeisers bevestigen de ontvangst van deze betekening.

4de Weg: welke actoren voeren dit proces uit?

De  schuldbevragers

Tot de schuldbevragers behoren notarissen (die aktes verlijden bij de verkoop van een vastgoed, enz.) of ambtenaren die belast zijn met openbare verkopen.

De integratoren

De integrator van de schuldbevrager is de technische en functionele gesprekspartner van de schuldbevrager. Hij zorgt voor het doorsturen van de berichten en ontvangstbewijzen van/naar de federale integrator (DG Digitale Transformatie). Zo vervult Credoc de rol van integrator voor rekening van de Belgische notarissen (vertegenwoordigd door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat).

De federale integrator is de technische gesprekspartner van de integratoren van schuldbevragers en schuldeisers. Hij staat in voor de beveiligde verzending van de berichten tussen integratoren.

De integrator van de schuldeiser is de technische en functionele gesprekspartner van de schuldeiser. Hij zorgt voor het doorsturen van de berichten en ontvangstbewijzen van/naar de federale integrator (DG Digitale Transformatie). Zo vervult de KSZ de rol van integrator voor rekening van de Sociale Zekerheid.

4de Weg: wat zijn de voordelen?

Het doorsturen van deze boodschappen langs elektronische weg biedt schuldbevragers en schuldeisers de volgende voordelen:

  • geen kosten voor de behandeling van papieren post en vermijden van mogelijke menselijke fouten;
  • geen postkosten (minstens een aangetekende zending met ontvangstbewijs per uitgewisseld bericht);
  • veel kortere transmissietermijnen (slechts enkele seconden of minuten per boodschap);
  • betere kwaliteit van de gegevens en automatische controles (bv. dankzij de consultatie van authentieke informatiebronnen).

Is het gebruik van de 4de Weg gratis?

De aansluiting op de 4de Weg vraagt investeringNeem contact met uw integrator.

Wilt u een raming ontvangen van de mogelijke ROI (Return On Investment)? U kunt dit eenvoudige model hieronder weergeven of downloaden :