Digiflow

New: 

Het attest “fiscale schulden” binnen het aanvraagtype FOD Financiën

Het nieuwe attest “fiscale schulden”. Dit attest duidt aan of een onderneming meer dan € 3000,00 opeisbare schulden heeft bij de FOD Financiën. Dit attest zal later geactiveerd worden. Dit attest wordt aangeboden in het kader van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken).

Het attest “erkende aannemers” binnen het aanvraagtype FOD Economie

Een rechtstreekse link naar de databank “erkende aannemers” bij de FOD Economie. Deze erkenning is verplicht. Om overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit. Meer uitleg vindt u op de volgende pagina’s van de FOD Economie: Erkenning der aannemers.

De publieke context

De publieke context biedt alle bezitters met een inschrijving als ambtenaar toegang tot de Digiflow attesten die niet aan de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onderworpen zijn. Deze attesten zijn:

  1. De jaarrekeningen ingediend bij de Balanscentrale van de Nationale Bank,
  2. Het BTW-attest,
  3. De juridische situatie van een onderneming die door de griffies van de rechtbanken wordt medegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), en
  4. Raadpleging van de databank Erkende Aannemers bij de FOD Economie.
Changes: 

Technische en cosmetische wijzigingen

  • Aanpassingen voor de correcte presentatie van geaccentueerde karakters op verschillende schermen
  • Aangepaste stockage van certificaten: niet meer in applicatie code maar in een ge-externaliseerde key store.
  • Aanpassingen aan de verwerking van http headers met oog op compatibiliteit met de volgende release van het de autorisatie- en identificatiedienst van Fedict.
  • Verbeterde logging met oog op verbetering van technische ondersteuning.
  • Ondernemingsnummer als aparte kolom in database.
Release date: 
30/05/2013 - 16:00
Versie nummer: 
3.2.0