0.4 ALGEMEEN: Wie mag gebruik maken van de webservices op FSB?

De diensten van de FOD BOSA staan ter beschikking van alle overheidsdiensten en -instellingen, evenals alle organisaties die een wettelijke taak van algemeen belang vervullen, maar dan enkel voor hun taken van algemeen belang.

Als federale dienstenintegrator legt de FOD BOSA de focus van haar dienstverlening op alle federale overheidsinstanties (exclusief Sociale Zekerheid).

Momenteel zijn er in België 6 openbare dienstenintegratoren actief:

Zoals in de figuur hieronder wordt weergegeven is het de bedoeling dat op termijn alle overheidsdiensten of organisaties met een taak van openbaar nut, ongeacht of ze louter leverancier zijn van diensten (service provider/authentieke bron) of verbruiker van diensten (service consumer) of beide zijn, slechts met één enkele dienstenintegrator hoeven te interageren. Aangezien de dienstenintegratoren nauw samenwerken en elkaars diensten aanbieden, kan elke leverancier of verbruiker van diensten, via dit interactiemodel probleemloos gegevens opvragen of uitwisselen met een andere overheidsdienst, ook wanneer deze zich in het netwerk van een andere dienstenintegrator bevindt.