Service Integrator (FSB)

De federale dienstenintegrator is hét platform van de federale overheid voor beveiligde uitwisseling van elektronische gegevens

De overheid streeft naar een verlaging van de administratieve lasten die ontstaan bij de dienstverlening aan haar burgers en ondernemingen. Het verderzetten van de digitalisering van deze dienstverlening en het principe van unieke gegevensinzameling (“only once”) zijn enkele pijlers die deze lastenverlaging ondersteunen. Een gevolg hiervan is een toegenomen nood aan gegevensuitwisseling tussen federale gegevensbronnen en de toepassingen van de diverse dienstverlenende organisaties.

FOD BOSA faciliteert deze gegevensuitwisseling met behulp van de federale dienstenintegrator en bijhorende dienstverlening. Het ICT-platform biedt een beveiligde, uniforme toegang tot de gegevensbronnen onder de vorm van webservices. Dit zijn gestandaardiseerde, technische koppelingen tussen de databronnen en de overheidsorganisaties die gebruik maken van deze data. De koppelingen zijn gericht op machine-to-machine communicatie, en gebaseerd op de meest courante protocollen (SOAP, REST, ftp). 

De federale dienstenintegrator voorziet alle webservices van de nodige componenten rond security en privacy audit logging. Indien nodig past de federale dienstenintegrator transformaties of orchestraties toe op sommige webservices alvorens ze aan te bieden aan de gebruikers.  

Je kan het aanbod aan de webservices raadplegen via de federale dienstenintegrator catalogus.

Actoren (wie)

Zoals in het plaatje hieronder wordt weergegeven, bestaat de ketting standaard uit 3 partners:

 • De eigenaar van de (authentieke) gegevensbron is verantwoordelijk voor de inzameling, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de aangeboden gegevens, mogelijk in samenwerking met (een) andere organisatie(s) die instaat(/n) voor het aanvullen of bijwerken van de gegevens.
 • De dienstenintegrator (of -integratoren) staat in voor de beveiligde en uniforme uitwisseling van de elektronische gegevens en is het unieke aanspreekpunt zowel op technisch vlak (verbinding/standaarden/beveiliging) als op vlak van governance (afspraken/communicatie/kwaliteitsniveau).
 • De verbruikersorganisatie integreert de aangeboden webservice(s) in haar eigen applicatie, waardoor de eindgebruiker binnen de vertrouwde omgeving van de eigen applicatie(s) toegang krijgt tot de gegevens uit de achterliggende gegevensbronnen.

Aansluiten als service consumer

De diensten van de FOD BOSA staan ter beschikking van alle overheidsdiensten en -instellingen. Ook andere organisaties kunnen beroep doen op de diensten van FOD BOSA, voor zover deze organisaties een wettelijke taak van algemeen belang vervullen, en uitsluitend in functie van die wettelijke taak van algemeen belang.

Het federale dienstenintegrator-team zorgt voor een vlotte aansluiting op de webservices onder de vorm van transparante aansluitprocedures, aangevuld met juridisch en technisch advies. 

De aansluitprocedure bestaat uit volgende drie stappen. Ze kunnen minstens deels in parallel lopen:

 • Onderschrijven van de FSB-gebruiksvoorwaarden door het ondertekenen van de federale dienstenintegrator-gebruikersovereenkomst;
 • Aanleveren van de wettelijke basis voor het gebruik van de gegevens (zie service catalogue voor de wettelijke vereisten per service);
 • Het opzetten van de connectie op technisch vlak:
  • Aanvragen en installeren van de nodige certificaten of security tokens;
  • Aanleveren van de te whitelisten IP-adressen;
  • Implementeren van de webservice in de toepassing van de gebruiker:
  • Testen van de connectie, security en audit logging.