Informatie MobilityServices (S269)

Informatie MobilityServices (S269)

 

Kenmerken van de beschikbare diensten

 

DIV - Inschrijving van voertuigen

 

CAR PASS

 

DriverLicenceServices

 

 

DIV  -  Inschrijving van voertuigen

Elk motorvoertuig (en aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg is) moet, om te kunnen rijden op de openbare weg, voorafgaandelijk ingeschreven zijn in het voertuigen register dat beheerd wordt door de DIV. Deze laatste vormt een gegevensdatabank die de bepalingen van de wet van 8 december 1992 houdende bescherming van het privé leven eerbiedigt.

Bij de inschrijving in dit register ontvangt de houder een certificaat en een merk (achterplaat) nummerplaat.

De inschrijving van voertuigen is voortaan mogelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
Niet minder dan 8000 makelaars en verzekeringsagenten kunnen een voertuig op elk moment inschrijven dankzij de webapplicatie WebDIV. De klant ontvangt in dat geval zijn plaat thuis binnen de termijn van één werkdag.

De hierna beschreven Web Services zijn ontwikkeld om de raadpleging van gegevens inzake voertuigen en hun inschrijving in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer mogelijk te maken.

 

S314-ListVehicleRegistrationV02Service

Met deze dienst kunt u een lijst opvragen van de voertuigen van een persoon met bepaalde technische details.

 

S274-VehicleRegistrationAndTechnicalDataService

Deze webservice wordt beschouwd als een specifieke webservice voor het verkrijgen van gegevens over titularissen, gebaseerd op het kenteken (plate_number) of VIN en een unifier.

 

S275-VehicleRegistrationService

De VehicleRegistrationService maakt het mogelijk de gegevens inzake een voertuig en een persoon in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer te raadplegen.

 

S276-VehicleTechnicalDataService

Deze service stelt gebruikers in staat om voertuig- en personengegevens te raadplegen in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

S288-ListVehicleRegistrationService

De dienst stelt gebruikers in staat de registratiehistoriek van een voertuig in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer te raadplegen. De dienst biedt een lijst historische voertuiggegevens, zoals het VIN, de unifier, de eerste registratiedatum, de handelsnaam, het kentekennummer en de naam van de titularis (achternaam + voornaam in het geval van een persoon en bedrijfsnaam in het geval van een bedrijf)

De webservice ListVehicleRegistration levert gegevens in groepen van 50.

Wanneer meer dan 5 voertuigen hetzelfde VIN hebben met verschillende unifiers, of wanneer een titularis meer dan 5 voertuigen bezit, moeten we een lijst met voertuigen verstrekken.  Op basis van deze lijst kan een nieuwe aanvraag met een combinatie van VIN + unifier slechts één voertuig en één kenteken opleveren (maximaal twee kentekens in het geval van bijzondere kentekens, maar nooit meer dan 5). Een aanvraag voor een kentekennummer of een combinatie van VIN + unifier kan niet meer dan 5 kentekens opleveren. Daarom is het meest eenvoudige antwoord een lijst met voertuiggegevens, het VIN, de unifier, de eerste registratiedatum, de handelsnaam, het kentekennummer en de naam van de titularis (achternaam + voornaam in het geval van een persoon en bedrijfsnaam in het geval van een bedrijf), op basis waarvan een nieuwe aanvraag met VIN + unifier kan worden gekozen.

operation → FmvListVehRegistration

 

S290-ConsultVehicleRegistrationHistoryService

Deze dienst stelt gebruikers in staat de registratiehistoriek van een voertuig en de persoonsgegevens in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer te raadplegen. De dienst biedt maximaal vijf (5) sets voertuiggegevens, het VIN, de unifier, de eerste registratiedatum, de handelsnaam, het kentekennummer en de naam van de titularis (achternaam + voornaam in het geval van een persoon en bedrijfsnaam in het geval van een bedrijf)

De ConsultVehicleRegistrationHistoryService kan slechts een enkele registratie uit de historiek van het kenteken of het voertuig ophalen (gebaseerd op de datum van het incident).

In het geval van aanvragen met VIN zal, wanneer er meerdere voertuigen met hetzelfde VIN maar met verschillende unifiers zijn, het resultaat met de laagste unifier worden gegeven. In het geval van een aanvraag met een nationale ID/bedrijfsnummer wordt, indien de persoon meerdere verschillende kentekens heeft gehad, de status van het kenteken met de meest recente StartSituationDate gegeven. Bij aanvragen met kentekens is het antwoord altijd uniek.

Deze dienst geeft de huidige gegevens niet weer. Een aanvraag zonder incident_date levert de meest recente status uit het log op.

Operation : FmvConsultRegistrationHis

S291-ConsultVehicleRegistrationService

Deze webservice heeft een enkel doel: raadpleging van de gegevens inzake een voertuig en een persoon in de centrale database van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Alleen de huidige gegevens worden verstrekt. Indien er geen huidige gegevens zijn, worden er geen gegevens verstrekt.

De ConsultVehicleRegistrationService kan maximaal 5 registraties opleveren. Meerdere registraties worden meestal gegeven wanneer de aanvraag betrekking heeft op een titularis die meerdere voertuigen bezit, of in het geval van een aanvraag met een chassisnummer dat door meerdere voertuigen wordt gedeeld (ze hebben een tweecijferige unifier om ze te onderscheiden). In het geval van een respons met meer dan vijf registraties moet gebruik worden gemaakt van de ListVehicleRegistrationV03Service.

Operation : FmvConsultVehRegistration

S292-ListVehicleRegistrationHistoryService

Deze dienst levert maximaal 50 registraties op, in overeenstemming met de historische logs. Enkel de historiek voorafgaand aan de incident_date wordt getoond.  Indien de incident_date leeg is, wordt de huidige datum gebruikt (en wordt dus de volledige historiek tot nu getoond).

Het eenvoudigste geval is een kentekennummer. Het kenteken is uniek en de historiek wordt getoond (tot 50 statussen).

Heeft een kenteken meer dan 50 historische statussen, dan worden ze gesorteerd op basis van de start_situation_date. Gebruikmakend van de combinatie plate_number/incident_date kan dus de volledige historiek van een kenteken worden opgezocht.

Een aanvraag met een uniek chassisnummer (VIN) levert de volledige registratiehistoriek van het voertuig op (met uitzondering van de huidige status). Vergelijkbaar met een aanvraag met kenteken.

In het geval dat verschillende voertuigen hetzelfde VIN delen (met specifieke tweecijferige nummers om ze van elkaar te onderscheiden), wordt een lijst met de meest recente (behalve de huidige) status voor elk voertuig gegeven. Die lijst wordt gesorteerd op basis van unifiers.

Zijn er meer dan 50 verschillende voertuigen met hetzelfde VIN, dan zijn de voertuigen boven de 50 alleen te vinden via aanvragen met VIN + unifier.

Aanvragen met een persoon (titular_id, national_id of company_nr) leveren een kenteken of een uniek voertuig op als de persoon slechts één kenteken heeft gehad.

Heeft de persoon meerdere kentekens gehad, dan wordt de lijst weergegeven in aflopende volgorde, beginnend bij de start_situation_date.

Operation : FmvListVehRegHis

 

S326-ConsultForeignPlateService

Deze dienst identificeert de titularis van een buitenlands voertuig

 

S365-VignetteE705Service

Service heeft als doel op basis van een chassisnummer de vignet 705 gegevens op te vragen. Dit vignet is verplicht voor elk voertuig dat wordt geïmporteerd.

Dit moet in orde zijn voordat DIV het voertuig mag inschrijven. De klant is hier dus FODMOB DIV

 

S396-WalloonVehicleHomologationService

Deze dienst kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over aanvragen voor goedkeuring of over voertuigen.

 

S408-WalloonVehicleManufacturerService

De WalloonVehicleManufacturerService maakt het mogelijk om te zoeken naar een of meer fabrikanten of om gegevens over een bepaalde fabrikant te verkrijgen.

 

S409-WalloonVehicleReceptionNumberService

Dienst om een nummer te verkrijgen, hetzij nationaal, Europees of internationaal

 

S444-FlemishVehicleHomologationService

Deze dienst kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over aanvragen voor goedkeuring of over voertuigen.

 

 

CAR PASS

De wetgeving heeft voorzien dat één enkele organisatie wordt belast met de centralisatie van de kilometergegevens van alle voertuigen. De vereniging die daartoe op basis van zeer strenge criteria is erkend, is de vzw Car-Pass.

Wanneer een vakman, bvb. jouw garagist of bandencentrale, een werk uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen. Die moet hij binnen de 5 werkdagen samen met de datum van opname en het chassisnummer van het voertuig doorgegeven aan de vzw Car-Pass. Deze gegevens zal je trouwens ook terugvinden op de factuur van de garage.

De D.I.V. (de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) meldt alle inschrijvingen van voertuigen in België.

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen: 

 • het merk en het model van het voertuig; 
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België; 
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • de datum waarop het document is aangemaakt;
 • het identificatienummer van de Car-Pass (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan).

 

 

S270-CarPassService

De CarPassService verzamelt kilometerinformatie op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN) van de auto.

De dienst maakt gebruik van de door Car-Pass verstrekte dienst, die ook is gebaseerd op de GenericService van het Eucaris-platform, maar met als verschil dat alleen kilometerinformatie kan worden aangevraagd.

De GenericService webservice heeft slechts één operatie (GetMileageInfoByChassis).

Die heeft een berichtformaat zoals gedefinieerd in het GetInfo-element dat de input vormt.

De gegevens voor gebruik met deze operatie zijn uitsluitend de gegevens in verband met het voertuig.

S271-CarPassEUService

De CarPassEUService verzamelt kilometerinformatie op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN) van de auto.

Deze dienst maakt gebruik van de door de FOD Mobiliteit geleverde dienst, die is gebaseerd op de GenericService van het Eucaris-platform.

De GenericService webservice heeft slechts één operatie (GetMileageInfoByChassis).

Die heeft een berichtformaat zoals gedefinieerd in het GetInfo-element dat de input vormt.

De gegevens voor gebruik met deze operatie zijn uitsluitend de gegevens in verband met het voertuig.

Dit is een generieke operatie door Europa gemaakt zodat o.a. de kilometerstand van een wagen kan opgevraagd worden op basis van een chassisnummer en dit voor alle Europese landen die aangesloten zijn.

 

DriverLicenceServices

 

 

Raadplegen van het/de huidige (tijdelijke) rijbewijs/rijbewijzen van 1 persoon

 

Voor het raadplegen van het/de huidige (tijdelijke) rijbewijs/rijbewijzen van 1 persoon biedt de FOD Mobiliteit en Vervoer 2 webservices.

S273-ConsultDriverLicenceService

Deze webservice geeft alle noodzakelijke details over een bepaald rijbewijs en de nodige titularisgegevens om de eigenaar van dat rijbewijs te identificeren.

Titularisgegevens worden echter geverifieerd bij het rijksregister bij elke transactie die wordt uitgevoerd door de FOD.

Imports

De S273-ConsultDriverLicenceService neemt als importparameters

 • het rijbewijsnummer in combinatie met de landcode waarin dat rijbewijs werd uitgegeven.

Deze twee gegevenselementen vormen de sleutel voor een bepaald rijbewijs. Ze worden aangeleverd via de listing webservice.

De taalcode van de gebruiker moet worden verstrekt, zodat alle codes of labels in de juiste taal kunnen worden weergegeven.

 1. français,
 2. nederlands,
 3. deutsch

Exports

De webservice geeft als uitvoergegevens de volledige set details over het opgegeven rijbewijs. Er wordt ook een beperkte set details over de eigenaar van het rijbewijs verstrekt.

 

S286-ListDriverLicenceService

Deze webservice geeft een lijst met de rijbewijzen van die persoon.

De lijst bevat een bepaalde set gegevens per rijbewijs, voornamelijk identificatiegegevens.

Imports

De S286-ListDriverLicenceService neemt als importparameters

 • het rijksregisternummer van de eigenaar van het rijbewijs
 • en de taalcode van de gebruiker.

De taalcode van de gebruiker moet worden verstrekt, zodat alle codes of labels in de juiste taal kunnen worden weergegeven.

 1. français,
 2. nederlands,
 3. deutsch

Exports

De S286-ListDriverLicenceService geeft als uitvoergegevens een beperkt aantal details over elke rijbewijs in de lijst.

De set met details bestaat uit de primaire sleutel van elk rijbewijs en enkele aanvullende details die van nut kunnen zijn in een lijst

 

Raadplegen van de historische rijbewijsgegevens van 1 persoon

 

Voor het raadplegen van de historische rijbewijsgegevens van 1 persoon biedt de FOD Mobiliteit en Vervoer 2 webservices.

 

S285-ConsultDriverLicenceHistoryService

Deze webservice geeft alle noodzakelijke details over een bepaald rijbewijs en de nodige titularisgegevens om de eigenaar van dat rijbewijs te identificeren.

Imports

De S285-ConsultDriverLicenceHistoryService  neemt als importparameters

 • het rijbewijsnummer in combinatie met de landcode waarin dat rijbewijs werd uitgegeven en de tijdstempel van de laatste update.

Deze drie gegevenselementen vormen de sleutel voor een bepaald rijbewijs in de geschiedenis. Ze worden aangeleverd via de listing webservice.

De taalcode van de gebruiker moet worden verstrekt, zodat alle codes of labels in de juiste taal kunnen worden weergegeven.

 1. français,
 2. nederlands,
 3. deutsch

Exports

De webservice geeft als uitvoergegevens de volledige set details over het opgegeven rijbewijs. Er wordt ook een beperkte set details over de eigenaar van het rijbewijs verstrekt.

 

S287-ListDriverLicenceHistoryService

Deze webservice geeft een lijst met de rijbewijzen van die persoon. De lijst bevat een bepaalde set gegevens per rijbewijs, voornamelijk identificatiegegevens.

Imports

De S287-ListDriverLicenceHistoryService  neemt als importparameters

 • het rijksregisternummer van de eigenaar van het rijbewijs
 • en de taalcode van de gebruiker.

De taalcode van de gebruiker moet worden verstrekt, zodat alle codes of labels in de juiste taal kunnen worden weergegeven.

 1. français,
 2. nederlands,
 3. deutsch

Exports

De S287-ListDriverLicenceHistoryService geeft als uitvoergegevens een beperkt aantal details over elke rijbewijs in de lijst.

De set met details bestaat uit de primaire sleutel van elk rijbewijs en enkele aanvullende details die van nut kunnen zijn in een lijst

Het maximum aantal keren in de exportlijst is ingesteld op 150, wat in de meeste gevallen voldoende zou moeten zijn.