Informatie MaritimeLocalizationServices (S184)

Informatie  MaritimeLocalizationServices (S184)

 

Maritiemegegevens

Het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) is het operationeel centrum van de Belgische kustwacht.

Het verenigt de douane, de zeevaartpolitie en Defensie.

Directive n° 2009/17/CE van 23 april 2009

Artikel 6 ter van de Richtlijn van 27 juni 2002

Gebruikmaking van een systeem voor het op lange afstand identificeren en volgen van schepen (LRIT)

1. Schepen waarop Voorschrift 19-1 van hoofdstuk V van het SOLAS-verdrag en de door de IMO aangenomen prestatienormen en functionele eisen van toepassing zijn, worden, indien zij een haven van een lidstaat aandoen, uitgerust met een LRIT-uitrusting die aan dat voorschrift voldoet.

De lidstaten en de Commissie werken samen om de vereisten vast te stellen betreffende het aanbrengen van uitrusting voor verzending van LRIT-gegevens aan boord van schepen die varen in wateren die onder het bereik van vaste AIS-stations van lidstaten vallen, en stellen de IMO passende maatregelen voor.

2. De Commissie werkt samen met de lidstaten om een Europees datacentrum voor LRIT op te richten dat tot taak heeft de identificatie- en volggegevens op lange afstand te verwerken.

Databanken 

 

BE-LRIT

BE-LRIT zorgt voor een elektronische verbinding met de Europese LRIT-gegevensbank. Via de webapplicatie  BE-LRIT (zie link onder) worden de LRIT-gegevens van schepen die de Belgische vlag voeren opgeslagen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en op een eenvoudige manier visueel beschikbaar gesteld voor de Belgische reders en de Belgische Kustwacht en partners.

Het LRIT-systeem maakt het mogelijk om schepen die zich in de buurt van een schip in nood bevinden te identificeren. Hierdoor wordt de coördinatie van opsporings- en reddingsoperaties aanzienlijk verbeterd.

Het LRIT-systeem omvat o.a.

 • de LRIT-apparaten aan boord
 • door de FOD Mobiliteit en Vervoer goedgekeurde plaatsingsfirma’s
 • de diensten voor toezicht en opvolgen van vaarbewegingen van zeeschepen
 • de operatoren die de communicatie tussen de componenten van het systeem verzorgen
 • de Europese LRIT-gegevensbank
 • de internationale LRIT-gegevensbank

Een LRIT-coördinator beoordeelt en onderzoekt namens alle verdragsluitende overheden de goede werking van het LRIT-systeem.

De vlaggenstaat moet voor elk zeeschip varend onder zijn vlag minstens vier posities per dag opslaan. Op aanvraag moet dit zelfs om de vijftien minuten mogelijk zijn. De tijdspanne die verloopt tussen twee opeenvolgende uitzendingen kan op afstand door een operator aan land gewijzigd worden. Elke transmissie bevat de naam van het schip, de positie en het tijdstip waarop de verzending gebeurt.

LRIT-gegevens worden op verzoek meegedeeld aan de overheden die gemachtigd zijn om deze informatie te ontvangen en aan opsporings- en reddingsdiensten. De vlaggenstaat moet LRIT-gegevens ter beschikking stellen van de verdragsluitende overheid van het land van bestemming, zodra het schip gemeld heeft een bepaalde haven te willen aandoen, en van de overheden van de landen die langs de vaarroute liggen, tot op een afstand van 1000 zeemijl uit de kustlijn.

Dit gebeurt via een systeem van nationale, regionale en coöperatieve gegevensbanken die op zich verbonden zijn met de internationale LRIT-gegevensbank. De LRIT-apparaten aan boord van schepen varende onder Belgische vlag sturen automatisch gegevens door naar de Europese LRIT-gegevensbank. De Belgische overheid heeft het recht om LRIT-gegevens van Belgische zeeschepen te beschermen, en indien nodig, de toegang tot deze gegevens te weigeren.

Het LRIT-systeem is complementair met het AIS-systeem (Automatic Identification System, een volgsysteem voor zeeschepen in kustgebieden). Het is nu mogelijk om zeeschepen al enkele dagen voor hun aankomst te traceren en op te volgen. Dichter bij de kust komt het zeeschip binnen het bereik van het AIS-systeem.

 

SafeSeanet

Het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, SafeSeaNet, dient voor de ontvangst, opslag, opvraging en uitwisseling van informatie ten behoeve van de maritieme veiligheid, de veiligheid in de haven en op zee, de bescherming van het mariene milieu en de efficiëntie van de scheepvaart en het vervoer op zee. SafeSeaNet is een gespecialiseerd systeem dat is opgezet om de uitwisseling van informatie in elektronisch formaat tussen de lidstaten te vergemakkelijken en om de Commissie en de lidstaten overeenkomstig de wetgeving van de Unie relevante informatie te bezorgen.

Het bestaat uit een netwerk van de nationale SafeSeaNet-systemen die in de lidstaten zijn geplaatst en een centraal SafeSeaNet-systeem dat als knooppunt fungeert. Het netwerk voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie zal alle nationale SafeSeaNet-systemen verbinden die overeenkomstig deze richtlijn zijn opgezet, inclusief het centrale SafeSeaNet-systeem.

De exploitatie van het SafeSeaNet-systeem moet bijdragen tot de bevordering en instelling van de Europese maritieme vervoersruimte zonder grenzen. Wanneer internationaal vastgestelde regels de routing toelaten van LRIT-informatie met betrekking tot schepen van derde landen, worden SafeSeaNet-netwerken gebruikt voor verspreiding van de overeenkomstig artikel 6 ter van deze richtlijn ontvangen LRIT-informatie onder de lidstaten die een passend beveiligingsniveau hebben.

 

 

Kenmerken van beschikbare diensten

S185-MIKPrivateService

Webservice om nieuwe scheepsgegevens en gps-locatie-informatie van EMSA (European Maritime Safety Agency) op te halen, enkel voor MIK.

Deze service (‘MIK private’) reikt MIK samen met de services ‘LRIT Endpoint’ en ‘SSN endpoint’ de middelen aan om gegevens op te halen van EMSA. MIK staat voor ‘Maritiem Informatie Kruispunt’, dat onder de verantwoordelijkheid van de FOD Mobiliteit – Scheepvaart toegang verleent tot informatie over scheepslocaties.

De informatiebron voor deze locaties (EMSA - European Maritime Safety Agency) is niet gratis en MIK consolideert enerzijds de aanvragen aan EMSA en factureert anderzijds ook de toegang tot deze informatie aan de eindgebruikers.

MIK consolideert ook de informatie van de twee gegevensbronnen die EMSA verstrekt:

 • LRIT: Long-Range Identification and Tracking
 • SSN: SafeSeaNet

De service MIKPrivateService biedt 2 bewerkingen aan :

ShipPartsDataRequet

De bewerking ShipPartsDataRequest zet de aanvraag synchroon om in een ES2LRIT_ShipParts_Req en verstuurt ze naar LRIT.

LRIT antwoordt met een ontvangstbevestiging die synchroon doorgestuurd wordt naar MIK.

De gegevens die resulteren uit deze aanvraag worden asynchroon teruggestuurd via de LRIT endpoint service.

LritPositionRequest

De bewerking LritPositionRequest is een asynchrone service.

De bewerking antwoordt met een technische bevestiging aan de consument en zet de aanvraag dan om in een ES2LRIT_Position_Req en stuurt die naar LRIT.

Dit wordt 3 keer geprobeerd om de 3 minuten.

 

S186-MIKPublicService

De openbare MIK-service biedt consumenten de mogelijkheid om hun abonnement te beheren door met MIK te communiceren of om ad-hoc informatie aan te vragen.

Alle aanvragen zijn technisch synchroon tussen de consument en MIK. Maar als resultaat van deze aanvragen zal MIK asynchroon informatie terugsturen naar de consument via de MIK-responsservice (behalve natuurlijk voor de StopSubscriptonToNewPositionsRequest).

MIK zal het bestaan van een schip niet valideren met de identificatie verstrekt in de bewerkingen hierna. Het resultaat voor een onbestaand schip zal bestaan uit berichten die melden dat er geen gegevens beschikbaar zijn (SignalNegativeResultResponse).

De service MIKPublicService biedt 6 bewerkingen aan:

SubscribeToNewPositionsRequest

Via de SubscribeToNewPositionsRequest vraagt een consument om regelmatig LRIT-positiegegevens van een bepaald schip te ontvangen.

De gegevens worden dan asynchroon teruggestuurd via de MIK-responsservice, op basis van het gevraagde interval en de scheepsidentificatie.

StopSubscriptonToNewPositionsRequest

Een consument kan een abonnement op LRIT-positiegegevens vroegtijdig stopzetten.

Om dit te doen, moet de consument deze bewerking gebruiken met de abonnement-ID die ze vroegtijdig willen stopzetten.

AdHocAggregatedLritPositionRequest

Met deze bewerking kan een consument aan MIK LRIT-positiegegevens van een bepaald schip aanvragen.

De aanvraag wordt synchroon doorgestuurd naar MIK, dat dan de nodige actie(s) zal ondernemen om de gegevens van LRIT aan te vragen en de consument de gevraagde informatie te bezorgen via de asynchrone MIK-responsservice.

MostRecentAggregatedLritPositionRequest

Met deze bewerking kan een consument de meest recente LRIT-positiegegevens van een bepaald schip aanvragen.

De aanvraag wordt synchroon doorgestuurd naar MIK, dat dan de nodige actie(s) zal ondernemen om de meest recente gegevens van LRIT aan te vragen en de consument de gevraagde informatie te bezorgen via de asynchrone MIK-responsservice.

HistoricalAggregatedLritPositionsRequest

Met deze bewerking kan een consument historische LRIT-positiegegevens van een bepaald schip aanvragen.

De aanvraag wordt synchroon doorgestuurd naar MIK, dat dan de nodige actie(s) zal ondernemen om de gegevens van LRIT aan te vragen en de consument de gevraagde informatie te bezorgen via de asynchrone MIK-responsservice.

HistoricalAggregatedLritPositionsInCacheRequest

Met deze bewerking kan een consument historische LRIT-positiegegevens in cache van een bepaald schip aanvragen.

De aanvraag wordt synchroon doorgestuurd naar MIK, dat dan de beschikbare historische gegevens ophaalt en deze bezorgt aan de consument via de asynchrone MIK-responsservice.

 

S187-MIKResponseService

De MIK-responsservice biedt de mogelijkheid om informatie te versturen naar de MIK-consumenten.

De responsservice wordt gehost door de consument en is het eindpunt waarnaar alle resultaten verstuurd worden. De LRIT- en SSN-providerservices zijn asynchroon call-back.

De antwoordberichten voor de consument zullen dan ook asynchroon verstuurd worden naar deze service. De service antwoordt met een technische bevestiging en probeert dan om het bericht te versturen naar de providerservice van de consument.

Voor elke consument probeert de service 3 keer om het bericht te versturen (met een interval van 3 minuten) alvorens het bericht te verwijderen en de fout te registreren.

Deze service biedt 2 bewerkingen aan::

AggregatedResultsResponse

Alle antwoorden worden verstuurd naar de consument bij deze bewerking, één positie tegelijkertijd.

De bewerking AggregatedResultsResponse geeft de informatie waarop een consument geabonneerd is door van MIK aan de providerservice van één van de consumenten, bv.:

 • FOD Mobility
 • Douane
 • FOD Defensie
SignalNegativeResultResponse

De bewerking SignalNegativeResultResponse is zeer vergelijkbaar met de bewerking AggregatedResultsResponse, behalve dat ze gebruikmaakt van de bewerking SignalNegativeResponse van de providerservice in plaats van de bewerking AggregatedLritPositionResponse.