Informatie SocialSecurity Services (S263)

Informatie  SocialSecurityServices (S263)

 

Webservices voor toegang tot gegevens uit het socialezekerheidsnetwerk

 

S264-SelfEmployedService (versie 2)

Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen (OI) om

 • de gegevens te consulteren uit het "Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders" of kortweg ARZA bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • de informatie te consulteren betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandige

Voor elke klant bestaat er een bijlage (zie technische documentatie) waarin de meer specifieke informatie voor die klant wordt beschreven, met de verschillende waarden die moeten worden ingevuld om als geauthenticeerde klant te worden aanvaard en met de verschillende opzoekingsparameters die voor die klant worden toegestaan.

Afkortingen

ARZA  -  Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders

INSZ  IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid

KSZ  -  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

RSVZ  -  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

SVF  -  Sociaal Verzekeringsfonds

 

De KSZ biedt een dienst aan waarmee de partners het volgende kunnen consulteren :

Consultatie van de loopbaan van de zelfstandige (ARZA)

Onder "loopbaan" wordt hier verstaan: "de periodes dat een persoon onderworpen is aan het sociale statuut van de zelfstandigen en waarin hij/zij vanuit die hoedanigheid bepaalde rechten en plichten heeft binnen de sector van de zelfstandigen". Deze periodes kunnen betrekking hebben op actieve en/of gelijkstelde periodes (tijdens dewelke de persoon niet actief is als zelfstandige, maar toch binnen het stelsel van de zelfstandigen blijft).

De activiteit kan deeltijds of voltijds uitgeoefend worden (als bij- of hoofdberoep).

Werking

 • De klant heeft behoefte aan specifieke informatie over de periodes dat een persoon onderworpen is aan het sociale statuut van de zelfstandigen.
 • De KSZ autoriseert de vraag van de klant en haalt de informatie op bij het RSVZ.
 • De KSZ stuurt alle ingezamelde gegevens terug.

 

Consultatie van de bijdragegegevens

In tegenstelling tot werknemers zorgt de zelfstandige zelf voor zijn sociale zekerheid. Dat betekent dat hij bij zijn sociale verzekeringsfonds bijdragen betaalt (Bijdrageplicht). In ruil voor zijn bijdragen verwerft hij bepaalde sociale rechten. De informatie of de zelfstandige zijn bijdrage heeft betaald en dus rechten heeft geopend wordt door de elf sociale verzekeringsfondsen (SVF) ter beschikking gesteld van het netwerk via consultaties.

Werking

 • De klant heeft behoefte aan specifieke informatie over sociale bijdrages van een zelfstandige.
 • De KSZ autoriseert de vraag van de klant en haalt de informatie op bij het RSVZ.
 • Het RSVZ haalt de informatie op bij het betrokken sociaal verzekeringsfonds, en stuurt deze informatie naar de KSZ.
 • De KSZ stuurt alle ingezamelde gegevens terug.

 

S296-DimonaService

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever elke  indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

Via de onlinedienst Dimona kunt u:

 • aangeven dat een werknemer in dienst komt;
 • aangeven dat een werknemer uit dienst gaat;
 • aangeven dat een werknemer langer of korter werkt dan voorzien.

Het personeelsbestand is de beveiligde databank van Dimona-gegevens. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om het personeelsbestand te kunnen gebruiken.

In het personeelsbestand kunt u:

 • nieuwe werknemers toevoegen;
 • werknemers opzoeken;
 • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers (‘Multi-Dimona’);
 • aangiften opzoeken.

Alle instellingen van de sociale zekerheid en aanverwanten (bijvoorbeeld RIZIV en FPD ) krijgen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) automatisch de gegevens doorgestuurd die ze nodig hebben.

Dimona is een hoeksteen in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om:

 • werknemers snel te identificeren;
 • op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band vast te stellen tussen een werknemer en werkgever;
 • aan werknemers sociale voordelen toe te kennen.

https://www.socialsecurity.be//site_nl/employer/applics/dimona/general/about.htm

 

S297-DmfaService

DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte en vervangt de RSZ-kwartaalaangifte vanaf het eerste kwartaal van 2003.

De multifunctionele aangifte

Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

Deze gegevens zijn zo omschreven en gegroepeerd dat alle instellingen van de sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen.

Deze gegevens worden gebruikt door de verschillende instellingen en zullen dus niet langer telkens apart door die instellingen worden opgevraagd. Daarom wordt deze aangifte multifunctioneel genoemd.

De DmfA beperkt zich niet tot het aangeven en berekenen van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en verminderingen.

Ze wordt ook gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid die belast zijn met het toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid en het uitbetalen van vergoedingen. Volgende sectoren maken gebruik van deze gegevens: ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, beroepsrisico's (Fedris), kinderbijslag en jaarlijkse vakantie.

Deze DmfA heeft betrekking op alle werkgevers die ingeschreven zijn bij de RSZ.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/general/about.htm

 

S298-EmployerMandateConsultationService V2.0

 

CheckUnauthenticatedUserAccess

 

Met deze operatie kan een toepassing controleren of een niet-geverifieerde gebruiker die wordt vertegenwoordigd door een technische identificatie in "User Management" toegang heeft tot de gegevens van een entiteit (onderneming, werkgever)

Deze operatie kan alleen worden gebruikt door ondersteuningstoepassingen.

 

HealthCheck

Standaard monitoringmethode

3  monitoringniveaus

 • PING,
 • DEFAULT
 • DEEP.