Open Data

Open Data – Algemene vragen over bestaande (of nog te publiceren) open data sets

 

Context

Open data zijn gegevens die gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik, in een makkelijk te verwerken formaat, die geen persoonsgebonden of andere gevoelige informatie (meer) bevat.
Op federaal niveau levert de Open Data Taskforce (met leden van de FOD BOSA DG DT) hiervoor ondersteuning.
 

Beschrijving van de dienst

Het federale open data portaal bevat al heel wat linken naar open data van federale, regionale en lokale besturen en bedrijven. Iedereen kan vragen stellen over de inhoud, de beschikbaarheid of het formaat van de datasets, de gebruiksvoorwaarden … of vragen om andere gegevens waarover de overheden beschikken als open data te publiceren
 

Wie kan deze dienst aanvragen

Iedereen (overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen…) die een vraag heeft over de datasets waarnaar verwezen wordt op het federale open data portaal (https://data.gov.be)

Iedereen die op zoek is naar data van de federale of andere overheden die mogelijk als open data ter beschikking kan worden gesteld

Deze worden verder in deze tekst “Aanvrager” genoemd.

 

Procedure

De Aanvrager vult het contactformulier in (https://data.gov.be/nl/contact) of stuurt een e-mail naar opendata@belgium.be, met

 • a) een vraag over een dataset die al beschreven staat op het federale open data portaal
 • b) of de beschrijving welke data precies gezocht wordt

De Aanvrager ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Taskforce bekijkt of de vraag duidelijk en volledig is, en contacteert indien nodig de Aanvrager.

Als de Taskforce de vraag zelf kan beantwoorden, stuurt de Taskforce het antwoord per e-email door naar de Aanvrager.

Als de Taskforce de vraag niet zelf kan beantwoorden, dan wordt de vraag per e-mail doorgestuurd naar de dienst(en) die waarschijnlijk het best op de vraag kan antwoorden (dit kan een dienst zijn van een Gewestelijk, Gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk bestuur).

 • a) Als het een vraag betreft die advies of toestemming vereist van het comité bevoegd voor persoonsgegevens, dan brengt de dienst de Aanvrage en de Taskforce hiervan op de hoogte, en vraagt de dienst dit advies of deze toestemming aan.
 • b) Als het een uitgebreide of ingewikkelde vraag betreft die langer duurt om te behandelen, dan brengt de dienst (5) de Aanvrager en de Taskforce hiervan op de hoogte, en vermeldt daarbij de reden en de termijn.

De dienst (5) beantwoordt de vraag, met opendata@belgium.be in kopie.

 • a) Als het antwoord negatief is, dan vermeldt de dienst de reden tot weigering.
 • b) Als de Aanvrager licentievoorwaarden moet ondertekenen om een dataset te mogen (her)gebruiken, dan stuurt de dienst de Aanvrager een document die de Aanvrager kan ondertekenen.

Als de Taskforce geen antwoord ontvangt van de dienst (5), dan stuurt de Taskforce per e-mail een herinnering.

Als de Taskforce dan nog geen antwoord ontvangt, dan wordt de Aanvrager hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Termijnen

 • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
 • Beoordeling of de vraag duidelijk en volledig is: binnen de 10 werkdagen na ontvangst
 • Afwijzen van de vraag (te rekenen vanaf ontvangt van de vraag of, indien van toepassing, het antwoord van het comité bevoegd voor persoonsgegevens):
  • binnen de 10 werkdagen
  • uitzonderlijk 30 werkdagen voor uitgebreide of ingewikkelde vragen
 • Antwoord op de vraag en/of ter beschikking stellen van de dataset (te rekenen vanaf ontvangt van de vraag of - indien van toepassing - de toelating van het comité bevoegd voor persoonsgegevens - of het ondertekenen van de licentievoorwaarden):
  • binnen de 10 werkdagen
  • uitzonderlijk 30 werkdagen voor uitgebreide of ingewikkelde vragen

 

Prijs

Deze dienst is gratis

 

Bijkomende informatie

Overheden zijn niet verplicht om datasets gratis te vertalen, te filteren of naar een ander formaat om te zetten. Overheden mogen ook geen datasets ter beschikking stellen als zij geen eigenaar van de datasets zijn, of als de data persoonsgebonden of vertrouwelijke informatie bevat.

Als de Aanvrager niet akkoord is met het antwoord, of geen antwoord ontvangt, dan kan de Aanvrager de beroepscommissie contacteren (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/hergebruik-van-de-bestuursdocumenten/voorstelling-van-de-federale-beroepscommissie/).

Zie ook de Wet en het KB inzake het hergebruik van overheidsinformatie:

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/04/2016009236/justel

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/06/02/2019013333/justel

 

Service managers BOSA DG DT

Bart Hanssens (backup: Christine Copers)