Juridisch Advies

Open Data – Voorafgaandelijk juridisch advies gebruiksvoorwaarden

 

Context

Open data zijn gegevens die gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik, in een makkelijk te verwerken formaat, die geen persoonsgebonden of andere gevoelige informatie (meer) bevat.
Op federaal niveau levert de Open Data Taskforce (met leden van de FOD BOSA DG DT) hiervoor ondersteuning.

 

Beschrijving van de dienst

De standaard voor federale instellingen is dat deze gegevens gratis ter beschikking worden gesteld voor iedereen en voor alle toepassingen (dus ook commerciële toepassingen). Bronvermelding is hierbij niet verplicht.

Als een federale overheid hiervan wil afwijken, en zelf gebruiksvoorwaarden en/of een licentie wil opleggen, dan kan dat mits voldoende motivering. In dat geval moet – op straffe van nietigheid – de federale Open Data Taskforce voorafgaandelijk om advies gevraagd worden.
 

Wie kan deze dienst aanvragen

De Federale Staat (FODs, federale agentschappen en instituten, …).

 • a) Rechtspersonen van publiek recht die van de Federale staat afhangen.
 • b) Rechtspersonen waarvan
  • hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheden of instellingen vermeld in a) of b) worden gefinancierd
  • hetzij het beheer onderworpen is aan toezicht door deze overheden of instellingen,
  • hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen.
 • c) De verenigingen bestaande uit één of meer overheden als bedoeld onder a), b) of c).

Deze worden verder in deze tekst “Organisatie” genoemd.

 

Procedure

De Organisatie stuurt een e-mail naar opendata@belgium.be, met :

 • a) een duidelijke beschrijving van de dataset(s),
 • b) de verwijzing naar reeds bestaande (internationale) gebruiksvoorwaarden of licenties die men wil gebruiken, of, een document met de door de aanvrager opgestelde specifieke gebruiksvoorwaarden en/of licenties
 • c) de motivering waarom deze gebruiksvoorwaarden en/of licenties nodig zou zijn,
 • d) de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon binnen de Organisatie.

De Organisatie ontvangt per e-mail een ontvangstsbevestiging.

De juridische expert van de Taskforce neemt contact op met de organisatie om de aanvraag verder te bespreken, en eventueel te verduidelijken, aan te vullen of te corrigeren.

De Taskforce stuurt het definitieve advies per e-mail naar de Organisatie.

De Taskforce publiceert het definitieve advies (echter zonder de namen van de betrokken personen) op het federale open data portaal (https://data.gov.be).

 

Termijnen

 • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
 • Contact en versturen definitief advies: “best effort” (gemiddelde doorlooptijd is 1 maand)

 

Prijs

Deze dienst is gratis.

 

Bijkomende informatie

Organisaties die gegevens als open data wensen te publiceren, en die daarbij geen enkele voorwaarde opleggen (“Creative Commons Zero” / CC0), hoeven geen voorafgaandelijk advies te vragen.

Zie ook de Wet en het KB inzake het hergebruik van overheidsinformatie :

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/04/2016009236/justel

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/06/02/2019013333/justel

Gewestelijke, Gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke besturen die niet onder de bovenvermelde wet vallen, moeten wellicht andere bepalingen van een Decreet of Ordonnantie naleven.

Voor juridisch advies kunnen zij contact opnemen met het desbetreffende Gewest of de Gemeenschap.

 

Service managers BOSA DG DT

Bart Hanssens (backup: Christine Copers)