Informatie EnterpriseServices (S039)

INFORMATIE  ENTERPRISESERVICES (S039)

 

Bedrijfsgegevens

Authentieke bron

Catalog van EnterpriseServices

Technische documentatie EnterpriseServices (S039)

 

Bedrijfsgegevens

In het geval van de dienstenfamilie "EnterpriseServices" gaat het om een bundeling van alle web services (provider webservices) die toegang geven tot de diensten van authentiek bronnen van de FOD Economie.

Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

Ambulante handel

Attesten

De KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO) is een gegevensbank aangemaakt door en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn opgenomen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat.

Ze neemt de gegevens op :

 • van het rijksregister,
 • van rechtspersonen,
 • van het handelsregister,
 • van de BTW,
 • van de RSZ

en wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties (ondernemingsloketten) die er de gegevens invoeren.

 

ONDERNEMINGSLOKETTEN

De ondernemingsloketten zijn een aanspreekpunt voor ondernemingen en voeren een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten:

 • via hun infrastructuur de dienstverrichters toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun dienstenactiviteiten en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun dienstenactiviteiten;
 • de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO,
 • onderzoek van een aantal verplichte voorafgaande machtigingen bij die inschrijving:
  • de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid),
  • de machtiging voor ambulante handel,
  • de machtiging voor kermisactiviteiten,
  • de beroepskaart voor vreemdelingen,
 • de vergunning slager-spekslager,
 • afleveren van uittreksels uit de KBO,
 • innen voor rekening van de Schatkist van de rechten die verschuldigd zijn,
 • dienstverrichters en afnemers informatie geven over:
  • de eisen die gelden inzake procedures en formaliteiten voor de toegang tot en uitoefening van activiteiten,
  • de adresgegevens van de bevoegde instanties;
  • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;
  • de rechtsmiddelen bij geschillen;
  • de adresgegevens van verenigingen of instanties waar dienstverrichters en afnemers praktische bijstand kunnen krijgen.

 

De ondernemingsloketten zorgen ervoor dat bepaalde gegevens toegankelijk zijn voor het publiek, en dit kosteloos voor de bestuursdiensten van de:

 • staat,
 • gemeenschappen,
 • gewesten,
 • provincies en gemeenten,
 • eventueel nog andere door de Koning aan te duiden instellingen en organisaties.

 

Opmerking :  de loketten mogen echter de gegevens die ze verzamelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht, in geen geval commercialiseren.

 


Authentieke bron

 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De KBO is één van de initiatieven die de Belgische overheid genomen heeft om de werking van de overheidsdiensten efficiënter te maken en om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit door het principe van de éénmalige inzameling van gegevens toe te passen.

KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten.

Aan iedere onderneming en vestigingseenheid kent KBO een uniek identificatienummer toe. Met behulp van dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens over ondernemingen en vestigingseenheden uitwisselen.

Dit zorgt ervoor dat de ondernemer slechts één keer eenzelfde gegeven aan de overheid moet overmaken.

 

Uniek ondernemingsnummer KBO-nummer

 

Elke werkgever moet worden geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en beschikken over een UNIEK ONDERNEMINGSNUMMER.

De identificatie van werkgevers door de overheid gebeurt op basis van dit ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel. Met dit nummer kunnen ondernemingen hun identiteit bewijzen:

 • bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid,
 • in het kader van de elektronische overdracht van gegevens in de nieuwe e-government omgeving.

 

Om de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken, werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het voormalige btw-identificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer

De KBO_nummer vervangt het BTW-nummer. Het is hetzelfde 9-cijferige nummer voorafgegaan door een "0" in een 10-cijferige code

Per voorbeeld : BTW-nummer XXX.XXX.XXX  wordt het ondernemingsnummer   0XXX.XXX.XXX

De basisgegevens van elke onderneming zijn dus beschikbaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Elke wijziging die zich in de schoot van de onderneming voordoet (maatschappelijke zetel, adres, activiteit, rechtsvorm, ...) wordt bijgehouden door deze gegevensbank die fungeert als authentieke gegevensbron.

 

Identificatienummer van de lokale eenheid

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is naast een gegevensbank waarin alle basisgegevens van ondernemingen / instellingen / verenigingen zijn opgeslagen ook een gegevensbank met de verschillende vestigingseenheden van deze ondernemingen / instellingen / verenigingen.

Onder 'vestigingseenheid' (VE) verstaat men een plaats die men, geografisch gezien, kan identificeren door een adres waar ten minste één activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (art. I.2, 16° van Boek I van het Wetboek van economisch recht).

De 'vestigingseenheid'  is dus elke geografisch afgescheiden exploitatiezetel, afdeling of onderafdeling (atelier, fabriek, magazijn, bureau,…) gesitueerd op een geografisch welbepaalde locatie en identificeerbaar met een adres.

Op deze locatie, of vanuit deze locatie, worden één of meerdere hoofd-, neven- of hulpactiviteiten uitgevoerd voor rekening van de onderneming / instelling / vereniging.

Elke onderneming / instelling / vereniging heeft in principe minstens één vestigingseeheid.

Elke vestigingseenheid  krijgt een eigen identificatienummer dat volledig los staat van de juridische entiteit waar ze op dat moment deel van uitmaakt en die geïdentificeerd wordt door het KBO-nummer.

Het nummer van de vestigingeenheid moet worden opgegeven op het niveau van de tewerkstellingslijn in de Dmfa.

De KBO bevat de volgende gegevens:

 • het ondernemingsnummer en de vestigingseenheidsnummers
 • de externe identificatienummers
 • de benamingen  van de onderneming en de vestigingseenhe(i)d(en)
 • (maatschappelijke naam en afkorting voor de onderneming, commerciële benaming voor de vestigingseenheid)
 • de adressen van de maatschappelijke zetel en van eventuele vestigingseenheden in België (indien van toepassing de schrapping van het adres)
 • de contactinformatie van de onderneming en vestigingseenhe(i)d(en) (tel., e-mail, fax, website)
 • ondernemingstype (onderneming natuurlijk persoon of rechtspersoon)
 • status van de onderneming
 • de rechtsvorm
 • de rechtstoestand
 • de financiële informatie (vb. maatschappelijk kapitaal, einddatum boekjaar, eventueel ook begin en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar, datum van de jaarlijkse algemene vergadering)
 • de oprichtings- en stopzettingsdatum van de onderneming of de vestigingseenheid
 • duur van de onderneming, indien dit beperkt is
 • ambtshalve doorhaling wegens niet neerlegging van de jaarrekeningen
 • de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van de onderneming
 • ondernemersvaardigheden – ambulant - kermisuitbater
 • de economische activiteiten die de onderneming uitoefent
 • de bankrekening(en)
 • de toelatingen en vergunningen waarover de onderneming beschikt of de hoedanigheden waaronder de onderneming bekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en de aanvragen
 • De onderneming kan volgende hoedanigheden hebben:
  • handelsonderneming of ambachtsonderneming
  • werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid of aan de sociale zekerheid van de provinciale of gemeentelijke overheden
  • onderneming onderworpen aan de Belasting Toegevoegde Waarde
  • EDRL onderneming (buitenlandse Europese onderneming die niet in België gevestigd is) of niet-EU onderneming (gevestigd buiten de Europese Unie)
  • vervangend ondernemern
  • buitenlands ondernemer
  • buitenlandse aannemer van werken in onroerende staat
  • erkend aannemer
  • linken tussen onderneming

Catalog van EnterpriseServices 

 

S040-WSConsultAgentEnterpriseService

Deze dienst verklaart welke personen in een onderneming kunnen optreden als ‘wettelijke vertegenwoordiger’

Een van de gegevens die worden beheerd in de KBO, zijn de ‘functies’ uitgeoefend binnen een onderneming.

Per onderneming wordt er een vermelding gemaakt van de functie en van het nummer bij het Rijksregister of Bis Register voor de personen die:

 • belast zijn met een vertegenwoordigingsbevoegdheid (oprichter, zaakvoerder, …)
 • de nodige beroepskwalificatie bezitten (bij de aanvang: basiskennis bedrijfsbeheer, beroepsbekwaamheid voor de 42 gereglementeerde beroepen)

Deze webservice laat toe om ‘de lijst van ondernemingen waarin een natuurlijk persoon een wettelijke vertegenwoordiging heeft’ op te vragen uit de KBO.

Via deze service wordt er een verband gelegd tussen ondernemingen en de natuurlijke personen die mogen optreden in naam van de onderneming.

AgentEnterprise

Deze operatie geeft een antwoord op de vraag ‘Welke ondernemingen kan een persoon binden?’.

Met andere woorden ‘In welke ondernemingen zullen de acties van een vooraf bepaalde persoon de onderneming wettelijke binden?’

Welke personen in een onderneming kunnen optreden als ‘wettelijke vertegenwoordiger’ wordt bepaald aan de hand van de actuele functie die een persoon uitoefent in een onderneming natuurlijke persoon of in een onderneming rechtspersoon. Echter niet elke functie leidt tot een ‘wettelijke vertegenwoordiging’ in een onderneming. Per rechtsvorm of voor een onderneming natuurlijk persoon wordt op basis van de geldende wetgeving bepaald welke functietypes leiden tot een ‘wettelijke vertegenwoordiging’ in de onderneming.

Deze “mandaatfuncties” verschillen naargelang het toepassingsgebied. De ‘mandaatfuncties’ worden door de KBO-Cel beheerd in een codetabel.

Het toepassingsgebied wordt geidentificeerd door middel van een ‘applicatiecode’: deze bepaalt dus voor welke wetgeving (applicatie), de mandaatfunctie geldig is.

Deze code geeft aan voor welke toepassingsgebied men de ondernemingen, die een persoon wettelijk kan vertegenwoordigen, wenst op te vragen.

Het is de KBO-cel die de applicatiecode toekent. De client dient aan de KBO-Cel te laten weten welke mandaatfuncties er voor zijn toepassingsgebied (applicatie) moeten worden gedefinieerd.

(Een lijst van alle rechtsvormen en per rechtsvorm of onderneming natuurlijke persoon dient er een functiecode worden vermeld.) De lijst van functies en rechtsvormen kunnen worden geraadpleegd op de website van de KBO

Operaties met betrekking tot ATTEST

Elke kmo die een activiteit wil uitoefenen als handelsonderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig is, moet eerst haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen bij het ondernemingsloket van haar keuze (of bij de kamer van ambachten en neringen indien vóór 1 juli 2003.

Daarnaast moeten de ondernemingen (enkel KMO’s) die één van de gereglementeerde beroepen willen uitoefenen, het bewijs leveren van hun specifieke beroepsbekwaamheid.

Deze beroepsbekwaamheden en het bewijs voor kennis bedrijfsbeheer worden samen ook wel ‘ondernemersvaardigheden’ genoemd.

Deze ondernemersvaardigheden zijn dezelfde als deze die in KBO geregistreerd worden onder de titel ‘ondernemersvaardigheden – ambulant – leurder’.

Het bewijs van deze ondernemersvaardigheid om een bepaalde activiteit te kunnen uitoefenen, wordt een ‘ATTEST’ genoemd.

De aanvraag van een toelating voor het uitoefenen van een specifieke zelfstandige activiteit resulteert steeds in een ‘dossier’ of ‘attest’.

Er bestaan twee types van dossiers:

Dossier_Kamer_VR

 • Gecreëerd voor 1 juli 2003 door een Kamer van Ambachten en Neringen of gecreëerd door de Vestigingsraad
 • Komt overeen met één vestigingsgetuigschrift of een beroepsdossier van de Vestigingsraad.
 • Bewijst één activiteit (bv. fietsmecanicien)
 • Één activiteit vereist het bewijs van één of meerdere ondernemersvaardigheden (basiskennis en eventueel beroepsbekwaamheid). De kennis bedrijfsbeheer kan door één persoon aangetoond worden en de beroepsbekwaamheid door een andere. Beiden kunnen ook door één en dezelfde persoon worden aangetoond.
 • Één ondernemersvaardigheid (basiskennis bedrijfsbeheer of de beroepsbekwaamheid) kunnen door meerder aangestelden worden aangetoond.
 • De aanvrager is steeds een onderneming (onderneming Natuurlijke persoon of onderneming  Rechtspersoon)
 • Werden behandeld op één of meerdere zittingen van een Kamer (of door een secretaris in naam van een kamer) of op één of meerdere zittingen van de Vestigingsraad
 • Heeft een status die gelijk is aan de beslissing die werd genomen op de laatste zitting waar het dossier voorkwam
 • Kan gelinkt zijn aan maximum één orgaan
 • Kan gelinkt zijn aan maximum één mandataris

Dossier_OLK

 • Gecreëerd na 1 juli 2003
 • Komt overeen met één ondernemersvaardigheid (ofwel een kennis bedrijfsbeheer ofwel een beroepsbekwaamheid)
 • De ondernemersvaardigheden die samen een activiteit bewijzen worden opgenomen in KBO en niet in New Attest. De link met de activiteit van de onderneming zit enkel in KBO
 • Een ondernemersvaardigheid wordt steeds aangetoond door één aangestelde
 • De aanvrager is steeds een natuurlijke persoon én is gelijk aan de aangestelde (de aanvrager is daarom niet meer van belang)
 • Worden beheerd door de Ondernemingsloketten
 • Heeft enkel een beslissing die werd genomen door het Ondernemingsloket (beslissing = status)

 S042-WSConsultAttestService

Deze dienst maakt het mogelijk het Databank 'Attest'  te raadplegen

Deze dienst omvat vier operaties

 • SearchAttest
 • SearchPersonOrEnterprise
 • ReadPersonOrEnterprise
 • ReadAttest


S047-WSUpdateAttestService

Elke KMO die een activiteit wil uitoefenen als handelsonderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig is, moet eerst haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen bij het ondernemingsloket van haar keuze (of bij de kamer van ambachten en neringen indien vóór 1 juli 2003).

Daarnaast moeten de ondernemingen (enkel KMO’s) die één van de gereglementeerde beroepen willen uitoefenen, het bewijs leveren van hun specifieke beroepsbekwaamheid. Deze beroepsbekwaamheden en het bewijs voor kennis bedrijfsbeheer worden samen ook wel ‘ondernemersvaardigheden’ genoemd.

Deze ondernemersvaardigheden zijn dezelfde als deze die in KBO geregistreerd worden onder de titel ‘ondernemersvaardigheden – ambulant – leurder’.

Het bewijs van deze ondernemersvaardigheid om een bepaalde activiteit te kunnen uitoefenen, wordt een ‘ATTEST’ genoemd.

CreateAttest

Deze operatie laat de client toe om een Dossier_OLK te creëren.

Let op : De client kan per oproep van deze operatie één Dossier_OLK creëren.

UpdateAttest

Deze operatie laat de client toe om een Dossier_OLK geïdentificeerd door een Id-nummer, te corrigeren.

Onderstaande gegevens van een attest kunnen gecorrigeerd worden

 • Status van een attest
 • Beslissingsdatum
 • Commentaar
 • Diploma
 • Beroepskennis
CancelAttest

Deze operatie laat de client toe om een Dossier_OLK te annuleren.

Een attest kan enkel geannuleerd worden door het loket dat het attest heeft gecreëerd.

 

Operaties met betrekking tot KBO 

 

S043-WSConsultKBOService

Deze webservice bevat drie operaties waarmee informatie uit de KBO kan worden geraadpleegd

ConsultEntity

Deze operatie laat  toe om:

 • Ondernemingsgegevens van 1 of meerdere ondernemingen op te vragen aan de hand van hun ondernemingsnummers.
 • Vestigingseenheidsgegevens van 1 of meerdere ondernemingen op te vragen aan de hand van hun vestigingseenheidsnummers.
 • Ondernemingen op te zoeken aan de hand van een aantal opzoekcriteria.
 • Vestigingen op te zoeken aan de hand van een aantal opzoekcriteria
ConsultPerson

Deze operatie laat toe om een lijst van ondernemingen natuurlijk persoon op te halen, waarin een natuurlijke persoon een oprichter is.

Hiertoe vult men één of meerdere persoonsnummers, waarvoor men de ondernemingen  wenst op te halen, in de lijst personNumber.

Indien men enkel die ondernemingen wenst op te halen, waarin de oprichter een welbepaalde functie uitoefent, dan kan dit door deze functies in te vullen in de lijst function.

ConsultPersonListFunctions

Deze operatie laat toe om een lijst van functies of ondernemersvaardigheden op te halen, die een natuurlijke persoon uitoefent of heeft uitgeoefend over verschillende ondernemingen heen.

Hiertoe dient men één of meerdere persoonsnummers waarvoor men een lijst van functies of ondernemersvaardigheden wil opvragen, in te vullen in de lijst personNumber.

 S044-WSReportKBOService

Deze service biedt de operaties aan waarmee een rapport kan worden opgevraagd uit de KBO

GetSnapshotReport

Deze operatie genereert een rapport met de gegevens van een onderneming of een vestigingseenheid op een bepaald tijdstip (de snapshot date).

 • Als het ondernemingsnummer ingevuld is en het vestigingseenheidsnummer niet ingevuld is, dan worden er ondernemingsgegevens gevraagd: het rapport bevat dan het detail van de onderneming, eventueel aangevuld met de lijst van de vestigingseenheden of details van 1 vestigingseenheid.
 • Als het vestigingseenheidsnummer ingevuld is en het ondernemingsnummer niet ingevuld is, dan zal het rapport het detail van de vestigingseenheid bevatten.

De rapporten die gegenereerd worden, kunnen een volledig rapport zijn of een beperkt rapport. Het type wordt bepaald door de parameter “reportType”.

 • Een beperkt rapport bevat functies, toelatingen en bankrekeningen.
 • Een volledig rapport bevat daarnaast ook nog activiteiten en externe identificaties
GetHistoricReport

Deze operatie genereert een rapport met de gegevens van een onderneming of een vestigingseenheid over een bepaalde tijdspanne.

De tijdspanne wordt bepaald door een begin- en einddatum. Deze worden meegegeven als parameter aan de operatie.

 • Als het ondernemingsnummer ingevuld is en het vestigingseenheidsnummer niet, dan worden er ondernemingsgegevens gevraagd: het rapport  bevat dan het detail van de onderneming, eventueel aangevuld met een lijst van vestigingseenheden of de details van één vestigingseenheid.
 • Indien de onderneming dan juist één niet-geannuleerde vestigingseenheid heeft binnen de opgegeven tijdspanne, dan worden de detailgegevens van de vestigingseenheid in het rapport geplaatst.
 • Indien de onderneming meerdere niet-geannuleerde vestigingseenheden heeft, dan verschijnt een lijst van vestigingseenheden in het rapport.
 • Als het vestigingseenheidsnummer is ingevuld en het ondernemingsnummer niet, dan worden er vestigingsgegevens gevraagd: het rapport bevat de details van de vestiging.

Via de rapportType-parameter kan er worden gekozen tussen een gelimiteerd en een volledig rapport.

Het gelimiteerd rapport bevat :

 • de basisgegevens,
 • de functies,
 • toelatingen,
 • en ingeval van een onderneming ook de bankrekeningen.

Een volledig rapport bevat daarnaast ook nog de activiteiten en de externe identificaties.


S045-WSStatusKBOService

Deze webservice kan gebruikt worden om na te gaan of de KBO services beschikbaar zijn of niet

CheckAvailability

Deze service bevat 1 operatie: CheckAvailability

Er worden een aantal checks gedaan om te bepalen of alles "up and running" is.

Dit kan gebruikt worden als een soort “ping” service.

 

S051-WSUpdateKBOService

De WSUpdateKBOService groepeert alle operaties die de gegevens in de KBO wijzigen 

 

Operaties met betrekking tot ondernemingen - ENTERPRISE

CreateEnterprise

Deze operatie laat toe om een onderneming van natuurlijk persoon bekend te maken.

Een rechtspersoon kan juridisch gecreëerd worden, onmiddellijk in rechtstoestand actief , of bekend gemaakt worden.

Bekendmaking van een onderneming natuurlijke persoon.

Deze operatie maakt het mogelijk een onderneming natuurlijke persoon aan te maken in de KBO met de status ‘BK’-Bekend en de rechtstoestand ‘Bekendmaking’.'

Indien de natuurlijke persoon waarvoor de onderneming bekend gemaakt  wordt reeds de functie ‘00001 Oprichter van een onderneming natuurlijk persoon’ heeft in een andere onderneming met status ‘actief’, ‘bekend gemaakt’ of ‘stop gezet’, dan kan de bekendmaking niet aangevat worden.

Juridische creatie van een onderneming rechtspersoon

De onderneming verkrijgt de status 'juridisch gecreëerd' en heeft als rechtstoestand de toestand 'juridische oprichting'. 

Een rechtspersoon kan door één of meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen worden opgericht. 

De operatie controleert op basis van de meegegeven rechtsvorm of er al dan niet een oprichtersfunctie moet meegegeven worden.  

De rechtsvorm is een verplichte input.

Indien nodig zal de operatie controleren of de maatschappelijke naam uniek is binnen de rechtvorm van de opgegeven rechtspersoon. 

Het is namelijk zo, dat er in KBO per rechtsvorm kan aangeduid worden of de maatschappelijk naam uniek moet zijn.

De operatie laat wel toe om activiteiten en toelatingen/hoedanigheden aan de pas opgerichte rechtspersoon te koppelen.

Gelijktijdig met de creatie van een rechtspersoon is het mogelijk om één bankrekeningnummer en de financiële gegevens te creëren.

Deze operatie laat niet toe om onmiddellijk een vestigingseenheid te creëren.  

 

Creatie van een rechtspersoon in status actief

Tijdens de creatie van een  actief rechtspersoon bestaat de mogelijkheid om een vestigingseenheid te creëren.  Indien er een vestigingseenheid moet gecreëerd worden moet in de input de 'withBusinessUnitCreation' = 'true'.

De onderneming verkrijgt de status 'actief' en heeft als rechtstoestand de toestand 'normaal'. 

Een rechtspersoon kan door één of meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen worden opgericht.  De operatie controleert op basis van de rechtsvorm of er een oprichtersfunctie is verplicht. 

De rechtsvorm is een verplichte input.

Indien nodig zal de operatie controleren of de maatschappelijke naam uniek is binnen de rechtvorm van de opgegeven rechtspersoon. 

Het is namelijk zo, dat er in KBO per rechtsvorm kan aangeduid worden of de maatschappelijk naam uniek moet zijn.

De operatie laat wel toe om activiteiten en toelatingen//hoedanigheden aan de pas opgerichte rechtspersoon of vestigingseenheid te koppelen.   Indien er een vestigingseenheid moet gecreëerd worden, dient minimaal het adres en één activiteit gedefinieerd te worden.

Gelijktijdig met de creatie van een rechtspersoon is het mogelijk om één bankrekeningnummer en de financiële gegevens te creëren.

 

Bekendmaking van een rechtspersoon

Het is mogelijk om tijdens de bekendmaking van een onderneming rechtspersoon toelatingen//hoedanigheden mee te geven.

De bekend gemaakte onderneming krijgt een ondernemingsnummer toegewezen.

De startdatum onderneming is verplicht tijdens de bekendmaking.  Eveneens is het verplicht om tijdens de bekendmaking een benaming van het type ‘Maatschappelijke naam’ in te geven.

Benamingen van de types ‘afkorting’ en ‘commerciële naam’ kunnen worden ingegeven tijdens de bekendmaking van een onderneming RP maar het is geen verplichte import parameter. 

Tijdens de bekendmaking van een onderneming rechtspersoon kunnen er geen vestigingen  gecreëerd worden.

Tijdens de bekendmaking van een onderneming rechtspersoon is het mogelijk een functie in te geven.

Het adres van de persoon die de functie van contactpersoon vervult kan zowel een binnenlands als een buitenlands adres zijn.

ActivateEnterprise

Met deze operatie is het mogelijk om een onderneming natuurlijk persoon of een onderneming rechtspersoon, die zich in status bekendmaking bevindt, te activeren op een activeringsdatum.

Deze operatie laat toe een onderneming natuurlijk persoon of onderneming rechtspersoon met status 'bekend' (BK) te activeren.

De onderneming krijgt hierbij de statuts actief.

CorrectEnterpriseFinances

Met deze operatie is het mogelijk om de bijkomende gegevens en/of de financiële gegevens van een rechtspersoon te corrigeren.

De volgende bijkomende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • Duurtijd
 • Kapitaal
 • Munteenheid

De volgende financiële gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • Begindatum
 • Einddatum
 • Dag en maand einde boekjaar
 • Begin- en einddatum uitzonderlijk boekjaar
 • Maand jaarvergadering

Bijkomende en financiële gegevens KUNNEN enkel gecorrigeerd worden indien de rechtspersoon niet ‘geannuleerd’, ‘bekend’ of ‘afgesloten’ is.

Zowel actieve als stopgezette financiële gegevens KUNNEN gecorrigeerd worden. Geannuleerde financiële gegevens KUNNEN NIET gecorrigeerd worden.

CorrectEnterpriseJuridicalForm

Met deze operatie is het mogelijk om een rechtsvorm van een rechtspersoon te corrigeren, evenals de begin- en einddatum ervan.
De rechtspersoon MAG NIET  'geannuleerd' of 'afgesloten' zijn.

Tijdens het corrigeren van een rechtsvorm annuleert de operatie de te corrigeren rechtsvorm en creëert ze een nieuwe rechtsvorm op basis van de meegegeven juridicalFormCode.  
Indien in de operatie geen te corrigeren rechtsvorm meegegeven wordt, neemt het systeem automatisch de actieve rechtsvorm van de rechtspersoon om te corrigeren.

Indien het vereist is voor de nieuwe rechtsvorm, zal de operatie het volgende controleren:

 • Het uniek zijn van de maatschappelijke naam.
 • De aanwezigheid van één of meerdere oprichtersfuncties.

Bij het corrigeren van de begin- of einddatum van een rechtsvorm gelden de volgende regels:

 • de begindatum van de rechtsvorm moet <= aan de einddatum ervan.
 • de begindatum van de rechtsvorm moet altijd >= aan de startdatum van de daaraan verbonden rechtspersoon.
 • de einddatum van de rechtsvorm moet altijd <= aan de stopzettingsdatum van de daaraan verbonden rechtspersoon.
CorrectEnterpriseJuridicalSituation

Met deze operatie is het mogelijk om een rechtstoestand van een 'actieve', ‘bekend gemaakte’ of 'stopgezette' onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, hierna rechtspersoon genoemd, te corrigeren.

De volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • de rechtstoestandcode
 • de begindatum;
 • de einddatum;

Om een rechtstoestand te kunnen corrigeren, moet de meegegeven instrumenterende administratie overeenstemmen met de instrumenterende administratie die de rechtstoestand heeft gecreëerd.

Tijdens het corrigeren van een rechtstoestand annuleert de operatie de te corrigeren rechtstoestand en creëert ze een nieuwe rechtstoestand op basis van de meegegeven juridicalSituationCode.

CorrectEnterpriseOnStop

Deze operatie laat toe om

 • De startdatum, of de stopzettingsdatum of de reden van stopzetting van een onderneming te corrigeren.
 • Een stopgezette onderneming te reactiveren, d.i. uit stopzetting te halen en opnieuw op actief te brengen zonder sporen van stopzetting achter te laten.

Het reactiveren van een stopgezette onderneming wordt aan de operatie kenbaar gemaakt door als gecorrigeerde stopzettingsdatum '31/12/9999' mee te geven.

Een afgesloten onderneming te reactiveren door als gecorrigeerde afsluitingsdatum '31.12.9999' mee te geven.

Volgende regels zijn van kracht:

 • Het ondernemingsnummer moet in de input worden meegegeven.
 • De onderneming mag niet 'afgesloten' of 'geannuleerd' zijn, behalve bij reactivatie van een afgesloten onderneming.
UpdateEnterprise

Deze operatie laat toe om de statutaire gegevens van een rechtspersoon te wijzigen.

De operatie laat toe om:

 • De rechtsvorm te wijzigen.
 • Het maatschappelijk adres te wijzigen.

De financiële gegevens (einde boekjaar, begin boekjaar, datum algemene vergadering) te wijzigen en stop te zetten.

 • Functies te creëren en stop te zetten
 • Benamingen te creëren, te wijzigen en stop te zetten
CancelEnterprise

Deze operatie laat toe om een onderneming te annuleren.

Een onderneming  mag niet geannuleerd worden indien:

 • er nog een actieve vestigingseenheid aan de onderneming is gekoppeld;
 • er nog toelatingen/hoedanigheden in aanvraag of verworven zijn;
 • er een historiek bestaat met betrekking tot relaties met andere ondernemingen;
 • de status verschillend is van 'juridisch gecreëerd', ‘bekend’ of 'actief'
 • er een historiek van rechtstoestanden bestaat.

Het annuleren van een onderneming zet de onderneming in de status 'geannuleerd' en annuleert alle gegevens, die aan de onderneming zijn gekoppeld.

Men kan een geannuleerde onderneming niet meer ondervragen in de databank.

UndoCancelEnterprise

Deze operatie laat toe om een annulatie van een onderneming ongedaan te maken, dwz. alles wat in één operatie ‘annuleer onderneming’ is geannuleerd, wordt hersteld in de toestand zoals die was net voor de annulatie.

Bij het herstellen van een geannuleerde onderneming zullen alle gegevens die gekoppeld zijn aan deze onderneming worden gereactiveerd en de status van de onderneming wordt op ‘juridisch gecreëerd’, ‘actief’ of ‘Bekend’ gezet.

RestartEnterprise

Deze operatie laat toe om een stopgezette onderneming te hernemen.

Tijdens het hernemen van een onderneming gelden dezelfde regels als tijdens het bekend maken van de onderneming.

Het hernemen van een stopgezette onderneming van een natuurlijke persoon is enkel mogelijk door de natuurlijke persoon die de onderneming heeft opgericht.           

StopEnterprise

Deze operatie laat toe om een 'actieve' of ‘bekend gemaakte’ onderneming van een natuurlijke persoon  of rechtspersoon stop te zetten.

Ondernemingen natuurlijk persoon

Een stopzettingscode duidt de reden van stopzetting van een onderneming aan  De reden stopzetting die men kan gebruiken bij het stopzetten van een onderneming natuurlijk persoon, is afhankelijk van de status van de stop te zetten onderneming in zijn actieve rechtstoestand.:

 • Indien de onderneming natuurlijke persoon de status ‘AC’ (actief) heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft VERSCHILLEND van 048 (Opening faillissement  met verschoonbaarheid), 049 (Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid), 050 (Opening faillissement), 051 (Sluiting faillissement met  verschoonbaarheid) en 052 (Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid) dan dient de code reden stopzetting ”016 -  Activiteitsopzegging natuurlijke persoon” of “019 - Stopgezette EDRL of Niet-EU onderneming” te zijn.
 • Indien de onderneming natuurlijke persoon de status ‘AC’ (actief) heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft  GELIJK  aan 048 (Opening faillissement met verschoonbaarheid), 049 (Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid) of 050 (Opening faillissement), dan dient de code reden stopzetting “050 - Stopzetting in faillissement” te zijn.
 • Indien onderneming de status ‘BK’ (bekend) heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft VERSCHILLEND van 051 (Sluiting faillissement met verschoonbaarheid) en 052 (Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid), dan gebruikt men de code reden stopzetting onderneming “018 - Stopgezet in bekendmaking”.
 • Indien onderneming de status ‘BK’ (bekend) of ‘AC’ (actief) heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft GELIJK aan 051 (Sluiting faillissement met verschoonbaarheid) en 052 (Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid), dan gebruikt men de code reden stopzetting onderneming “054 - Stopgezet in sluiting faillissement”.

Ondernemingen rechtspersoon

De operatie laat ook toe om een 'actieve' of ‘bekend gemaakte’ rechtspersoon te ontbinden of stop te zetten, alsook  om een vereffening van een ontbonden onderneming te sluiten. 

De reden van ontbinding en het sluiten van de vereffening worden door middel van een stopzettingscode aangeduid.

 • Ontbinding van rechtswege (juridicalSituationCode = '010')
 • Activiteitsopzegging in België (juridicalSituationCode = '011')
 • Vrijwillige ontbinding (juridicalSituationCode = '012')
 • Gerechtelijke ontbinding en nietigheid (juridicalSituationCode = '013')
 • Sluiting van vereffening (juridicalSituationCode = '014')
 • Activiteitsopzegging rechtspersoon publiek recht (juridicalSituationCode = '015'
SplitEnterprises

Deze operatie laat toe om het splitsen van een rechtspersoon in meerdere rechtspersonen te registreren.  Na de splitsing wordt de gesplitste rechtspersoon stopgezet.

De volgende vormen van splitsingen zijn mogelijk:

 • Splitsing door overneming.
 • Splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.
 • Gemengde splitsing (=combinatie van een splitsing door overneming en splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap).

Een 'opslorpende' rechtspersoon is een rechtspersoon die één of meerdere activiteiten van de gesplitste rechtspersoon overneemt.

Er is pas sprake van een splitsing indien er minstens twee opslorpende rechtspersonen zijn. 

In het geval er maar één opslorpende rechtspersoon zou zijn, is er sprake van een fusie.   Fusies kunnen m.b.v. de operatie MergeEnterprises  worden geregistreerd.

Na de registratie van de splitsing wordt de gesplitste rechtspersoon automatisch stopgezet.  Tijdens het stopzetten van een rechtspersoon gelden de volgende regels:

 • De actieve rechtstoestand wordt vervangen door de nieuwe met de aanduiding van de reden van stopzetting.
 • De onderneming verkrijgt de status 'stopgezet'.
TransferEnterprise

Deze operatie laat toe om een actieve onderneming van een natuurlijke persoon over te dragen op een andere natuurlijke persoon.   Daarbij zal de operatie automatisch voor de overnemende natuurlijke persoon een onderneming van een natuurlijke persoon in KBO creëren.  De overnemende natuurlijke persoon mag echter in KBO nog niet over een onderneming van een natuurlijke persoon in de functie van oprichter bezitten. 

Het ondernemingsnummer van de overdragende onderneming van een natuurlijke persoon is NIET OVERDRAAGBAAR.  De overdragende onderneming wordt stopgezet.

De vestigingseenheden die aan de over te dragen onderneming van een natuurlijke persoon zijn gekoppeld, blijven ongewijzigd.

MergeEnterprises

Deze operatie laat toe om het fusioneren van één of meerdere  rechtspersonen te registreren.

De volgende vormen van fusies zijn mogelijk:

 • Fusie door overneming (juridicalSituationCode = '021').
 • Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap (juridicalSituationCode = '022'). 

De rechtspersoon die door een andere rechtspersoon wordt opgeslorpt, wordt 'gefusioneerde' of 'opgeslorpte' genoemd.  

De rechtspersoon die een andere rechtspersoon opslorpt, wordt 'opslorpende' onderneming genoemd.

Deze operatie veronderstelt dat de rechtspersonen die bij de fusie zijn betrokken, over een ondernemingsnummer beschikken.

De opslorpende onderneming moet ‘bekend gemaakt‘ of 'actief' zijn. De opgeslorpte ondernemingen kunnen 'juridisch gecreëerd', ‘bekend’ of 'actief' zijn.  

Indien de opslorpende rechtspersoon nog niet zou bestaan, moet deze eerst gecreëerd worden m.b.v. de operatie  CreateEnterprise.Operaties met betrekking tot vestigingseenheid - BUSINESS UNIT

CreateBusinessUnit

Met deze operatie is het mogelijk om een actieve vestigingseenheid aan een ‘actieve’ of ‘bekend gemaakte’ onderneming toe te voegen.

Volgende voorwaarden dienen hiervoor voldaan te zijn :

 • De onderneming heeft de status ‘AC’ (Actief) of ‘BK’ (Bekend)
 • De onderneming heeft niet de hoedanigheid ‘EDRL-onderneming’ (00001) of de oprichtingsdatum van de vestiging is groter dan de einddatum van de hoedanigheid ‘EDRL-onderneming’ (00001).
 • De onderneming heeft niet de hoedanigheid ‘Niet-EU onderneming’ (00002) of de oprichtingsdatum van de vestiging is groter dan de einddatum van de hoedanigheid ‘Niet-EU onderneming’ (00002).

In de input van de operatie moet het ondernemingsnummer van de onderneming waartoe de vestigingseenheid zal behoren, en het adres van de vestigingseenheid worden meegegeven.  

Het toevoegen van een toelating/hoedanigheid  aan een vestigingseenheid kan de automatische activering van de onderneming uitlokken

De activeringsdatum wordt hierbij als volgt bepaald

 • Indien de begindatum van de toelating/hoedanigheid  die de automatische activering triggert, groter is dan of gelijk aan de begindatum van de rechtstoestand ‘Bekend’, dan is de activeringsdatum de begindatum van de toelating/hoedanigheid .
 • Indien de begindatum van de toelating/hoedanigheid  die de automatische activering triggert kleiner is dan de begindatum van de rechtstoestand ‘Bekend’ is de activeringsdatum de begindatum van de rechtstoestand ‘Bekend’’.
CorrectBusinessUnitOnStop

Deze operatie laat toe om ofwel de startdatum, ofwel de stopzettingsdatum ofwel de reden van stopzetting van  een vestigingseenheid te corrigeren.
Ze laat eveneens toe om een stopgezette vestigingseenheid te reactiveren, d.i. uit stopzetting te halen en opnieuw op actief te brengen zonder sporen van stopzetting achter te laten.

Eén van de volgende gegevens van een vestigingseenheid kan met deze operatie gecorrigeerd worden:

 • De startdatum;
 • De stopzettingsdatum :
  • een effectieve correctie door het opgeven van een andere stopzettingsdatum
  • een reactivering van de vestigingseenheid door het opgeven van stopzettingsdatum '31/12/9999'
  • De reden van stopzetting;

Bij het corrigeren van de reden van stopzetting van een vestigingseenheid controleert de operatie of de nieuwe reden van stopzetting een geldige stopzettingscode is.
 
Alle functies die dezelfde reden van stopzetting hebben als de te corrigeren reden van stopzetting van de vestiging, en die dezelfde einddatum hebben als de stopzettingsdatum van de vestiging, worden mee gecorrigeerd.

Ook zal van de link tussen de vestigingseenheid en de onderneming waartoe ze behoort, de reden van stopzetting gecorrigeerd worden. 

CancelBusinessUnit

Deze operatie laat toe om een vestigingseenheid te annuleren.

Een vestigingseenheid mag niet geannuleerd worden indien:

 • de vestigingseenheid niet actief is;
 • er nog toelatingen/hoedanigheden in aanvraag of verworven zijn;
 • er nog actieve activiteiten zijn;
 • de vestigingseenheid aan een andere onderneming heeft toebehoord;
 • er adres- en communicatiegegevens gewijzigd zijn geweest;
 • er een historiek van linken bestaat met één of meerder ondernemingen.

Het annuleren van een vestigingseenheid zet de vestigingseenheid in de status 'geannuleerd' en annuleert alle gegevens, die aan de vestigingseenheid zijn gekoppeld.

Men kan een geannuleerde vestigingseenheid niet meer ondervragen in de databank.

RestartBusinessUnit

Deze operatie laat toe om een stopgezette vestigingseenheid te hernemen en indien noodzakelijk het adres van de te hernemen vestigingseenheid aan te passen. 

Enkel een stopgezette vestigingseenheid van een actieve of bekend gemaakte onderneming kan hernomen worden. 

Met deze operatie kan slechts één vestigingseenheid per request heractiveerd worden.

Optioneel kan de vestigingseenheid aangevuld worden met

 • één adres,
 • een lijst van benamingen (max 5),
 • een lijst van functies (max 5),
 • een lijst van activiteiten (max 10)
 • en een lijst van hoedanigheden (max 10).
TransferBusinessUnit

Met deze operatie is het mogelijk om een 'actieve' vestigingseenheid op een andere onderneming over te dragen.

De overdragende onderneming mag niet de status ‘AN’ (Geannuleerd) of ‘AF’ (Afgesloten) hebben.

De overnemende onderneming moet de status ‘AC’ (Actief) of ‘BK’ (Bekend) hebben.

StopBusinessUnit

Deze operatie laat toe om een 'actieve' vestigingseenheid stop te zetten.

De reden van stopzetting wordt door middel van een code stopzetting aangeduid.

Het stopzetten van een vestigingseenheid stopt automatisch de toelatingen, benamingen, adressen, functies en activiteiten.

De operatie laat toe dat de laatste actieve vestigingseenheid van een onderneming wordt stopgezet. 


 

Operaties met betrekking tot vestigingseenheid / ondernemingen - ACTIVITY

AddActivity

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere activiteiten aan één 'actieve', ‘bekend gemaakte’ of 'juridisch gecreëerde' onderneming toe te voegen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau

Het toevoegen van activiteiten aan vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.  In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een activiteit als een activiteit op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.  Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een activiteit als een activiteit op ondernemingsniveau.  Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

CorrectActivity

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere activiteiten van één onderneming te corrigeren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. Het corrigeren van activiteiten van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • NACEBEL code;
 • begindatum;
 • aanduiding hoofd of nevenactiviteit;
 • einddatum.
CancelActivity

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere activiteiten van één onderneming te annuleren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau.  Het annuleren van activiteiten van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.  In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een activiteit als een activiteit op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.  Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld beschouwt de operatie een activiteit als een activiteit op ondernemingsniveau.  Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

Niet alleen actieve activiteiten, maar ook stopgezette activiteiten, kunnen geannuleerd worden. Om dit mogelijk te maken, dient in de input de begindatum van de activiteit meegegeven te worden.

UpdateActivity

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere actieve activiteiten van één onderneming te wijzigen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau.  Het wijzigen van activiteiten van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.  In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een activiteit als een activiteit op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.  Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een activiteit als een activiteit op ondernemingsniveau.  Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

StopActivity

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere activiteiten van één 'actieve',’bekend gemaakte’ of 'juridisch gecreëerde' onderneming stop te zetten en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau.  Het stoppen van activiteiten van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.  In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een activiteit als een activiteit op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.  Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld beschouwt de operatie een activiteit als een activiteit op ondernemingsniveau.  Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!


 

Operaties met betrekking tot toelatingen/hoedanigheden - AUTHORIZATION

CreateAuthorization

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere toelatingen/hoedanigheden aan één actieve of bekend gemaakte onderneming toe te voegen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het toevoegen van toelatingen/hoedanigheden aan vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

CorrectAuthorization

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere toelatingen/hoedanigheden van één onderneming te corrigeren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau.

Het corrigeren van toelatingen/hoedanigheden van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen

CancelAuthorization

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere toelatingen/hoedanigheden van één onderneming te annuleren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het annuleren van toelatingen/hoedanigheden van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een toelating/hoedanigheid als een toelating/hoedanigheid op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.  Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld beschouwt de operatie een toelating/hoedanigheid als een toelating/hoedanigheid op ondernemingsniveau.  Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

UpdateAuthorization

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere niet geannuleerde toelatingen/hoedanigheden van één actieve of bekend gemaakte onderneming te wijzigen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het wijzigen van toelatingen/hoedanigheden van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen.

StopAuthorization

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere verworven toelatingen/hoedanigheden van een onderneming stop te zetten of één of meerdere aangevraagde toelatingen/hoedanigheden te weigeren, en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het stoppen / weigeren van toelatingen/hoedanigheden van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie worden opgeroepen. 

Operaties met betrekking tot bankrekeningen - BANK ACCOUNT

CreateBankAccount

Met deze operatie is het mogelijk een binnenlandse of buitenlandse bankrekening aan een onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid toe te voegen. 

Het gebruiksdoel van een bankrekeningnummer wordt met behulp van de code_gebruiksdoel aangegeven.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Per toe te voegen bankrekeningnummer wordt gecontroleerd of het opgegeven 'code_gebruiksdoel' in KBO bestaat en nog actief is. 
 • De begindatum van een bankrekening mag niet kleiner zijn dan de startdatum van de onderneming.
 • Voor binnenlandse bankrekeningnummers moet het bankrekeningnummer en/of het IBAN-nummer ingevuld zijn.. 
  • Indien het bankrekeningnummer of het IBAN-nummer niet is ingevuld, dan zal de operatie het IBAN-nummer respectievelijk het bankrekeningnummer automatisch aanmaken op basis van het andere nummer.
  • Indien zowel het bankrekeningnummer als het IBAN-nummer zijn ingevuld, dan controleert de operatie of beide nummers aan elkaar gelijk zijn na conversie.
 • Voor buitenlandse bankrekeningnummers die behoren tot de SEPA-zone, moet het IBAN-nummer worden ingevuld.  In bankrekeningnummer wordt er niets ingevuld
  • Voor buitenlandse bankrekeningen die NIET behoren tot de SEPA-zone, is er een apart veld voorzien: het niet-SEPA rekeningnummer. Er zijn geen controles op dit veld voorzien. In bankrekeningnummer en IBAN wordt niets ingevuld.
CorrectBankAccount

Met deze operatie is het mogelijk om één binnenlandse of buitenlandse bankrekening van een onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid te corrigeren.

De volgende gegevens van een bankrekening kunnen gecorrigeerd worden:

 • gebruiksdoel
 • begindatum
 • bankrekeningnummer
 • IBAN-nummer
 • BIC
 • Niet-SEPA rekeningnummer
 • einddatum
CancelBankAccount

Met deze operatie is het mogelijk om een actieve of stopgezette binnenlandse of buitenlandse bankrekeningen van een onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid te annuleren.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • De onderneming mag niet geannuleerd zijn.
 • Het te annuleren bankrekeningnummer mag nog niet zijn geannuleerd.
UpdateBankAccount

Met deze operatie is het mogelijk een actieve binnenlandse of buitenlandse bankrekening van een onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid te wijzigen.

De volgende gegevens van een bankrekening kunnen worden gewijzigd:

 • Het bankrekeningnummer.
 • Het IBAN-nummer. 
 • De BIC
 • Het niet-SEPA rekeningnummer.
StopBankAccount

Met deze operatie is het mogelijk om een actieve binnenlandse of buitenlandse bankrekening van een onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid stop te zetten.

De volgende regels zijn van toepassing :

 • De onderneming moet actief of bekend zijn.  Indien de onderneming een rechtspersoon is, mag deze ook juridisch gecreëerd zijn. 


 

Operaties met betrekking tot faillissement - BANKRUPTCY

AnnounceBankruptcyOrExcusability  

Deze operatie laat toe om het faillissement van een onderneming te openen en om de verschoonbaarheid of de niet-verschoonbaarheid van een faillissement in te schrijven.

CloseBankruptcy

Met deze operatie kan een faillissement gesloten worden.

Het sluiten van een faillissement verloopt anders voor ondernemingen RP dan voor ondernemingen NP.

WithdrawBankruptcy

Met deze operatie kan een faillissement ingetrokken worden

De onderneming mag niet de status “geannuleerd”, “juridisch gecreëerd” of “afgesloten.” hebben.


 

Operaties met betrekking tot adressen - ADDRESS

CreateAddress

Met deze operatie is het mogelijk om één adres en communicatiegegevens aan een onderneming en/of vestigingseenheid toe te voegen.

De operatie beschouwt een adres en communicatie als een adres en communicatie op vestigingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een adres en communicatie als een adres en communicatie op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

CorrectAddress

Met deze operatie is het mogelijk om één adres en communicatie van een bepaald type adres van een onderneming of vestigingseenheid te corrigeren.

De volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden :

 • de adresgegevens;
 • de communicatiegegevens;
 • de begindatum;
 • de einddatum.

Het type adres kan niet gecorrigeerd worden.

De operatie beschouwt een adres en communicatie als een adres en communicatie op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld.

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een adres en communicatie als een adres en communicatie op ondernemingsniveau.

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

CancelAddress

Met deze operatie is het mogelijk om één actief adres en communicatie van een onderneming of vestigingseenheid te annuleren.

De operatie beschouwt een adres en communicatie als een adres en communicatie op vestigingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een adres en communicatie als een adres en communicatie op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

UpdateAddress

Met deze operatie is het mogelijk om één actief adres en communicatie van een onderneming en/of vestigingseenheid te wijzigen.

Deze operatie laat NIET toe om:

 • Het maatschappelijke adres van een onderneming van een natuurlijke persoon te wijzigen.
 • Het type adres en begindatum te wijzigen.

Deze operatie laat WEL toe om:

 • Het communicatiegedeelte, zijnde het complement_adres, telefoonnummer, faxnummer en email van het maatschappelijk adres en communicatie van een onderneming van een natuurlijke persoon en rechtspersoon te wijzigen. 
 • Het adres en communicatie gedeelte verschillend van maatschappelijk adres van een onderneming van een natuurlijke persoon te wijzigen.
StopAddress

Met deze operatie is het mogelijk om één actief adres en de communicatiegegevens van een onderneming en/of vestigingseenheid stop te zetten.

Deze operatie laat NIET toe om:

 • Het maatschappelijke adres van een onderneming van een natuurlijke persoon en rechtspersoon stop te zetten.
 • Het vestigingseenheidsadres van een vestigingseenheid stop te zetten.

Deze operatie laat WEL toe om:

 • Een adres en communicatie  verschillend van het maatschappelijk adres (addressType = '001') of vestigingseenheidsadres (addressType = '002') stop te zetten, bvb. het bijhuis in België van een buitenlandse onderneming.

 

Operaties met betrekking tot benamingen - DENOMINATION

CreateDenomination

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere benamingen aan één onderneming toe te voegen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het toevoegen van benamingen aan vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie afzonderlijk worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een benaming als een benaming op vestigingseenheidsniveau, indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een benaming als een benaming op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

CorrectDenomination

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere benamingen van één onderneming te corrigeren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau.

Het corrigeren van benamingen van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk.

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie afzonderlijk worden opgeroepen.

De volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • de taalcode van de benaming;
 • de benaming;
 • de begindatum;
 • de einddatum.
 • Het soort benaming kan niet gecorrigeerd worden.
CancelDenomination

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere actieve benamingen van één onderneming te annuleren en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het annuleren van benamingen van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie afzonderlijk worden opgeroepen.

De operatie beschouwt een benaming als een benaming op vestigingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een benaming als een benaming op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!

UpdateDenomination

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere actieve benamingen van één onderneming te wijzigen en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het wijzigen van benamingen van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie afzonderlijk worden opgeroepen.

Deze operatie laat NIET toe om:

 • De maatschappelijke naam (denominationCode = '001') van een onderneming van een natuurlijke persoon te wijzigen.

Deze operatie laat WEL toe om:

 • Benamingen van ondernemingen en vestigingseenheden te wijzigen die verschillend zijn van de maatschappelijke naam van een onderneming van een natuurlijke persoon.

De wijzigingsdatum wordt automatisch de begindatum van de gewijzigde benaming.  De oude benaming wordt stopgezet met een einddatum gelijk aan de wijzigingsdatum min één dag.

StopDenomination

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere actieve benamingen van één onderneming stop te zetten en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

Het stopzetten van benamingen van vestigingseenheden die niet tot dezelfde onderneming behoren, is met deze operatie niet mogelijk. 

In dit laatste geval moet per onderneming deze operatie afzonderlijk worden opgeroepen.

Deze operatie laat NIET toe om:

 • De maatschappelijke naam (denominationCode = '001') van een onderneming van een natuurlijke persoon stop te zetten.

Deze operatie laat WEL toe om:

 • Elke naam van een rechtspersoon en vestigingseenheid stop te zetten.
 • Benamingen van ondernemingen van natuurlijke personen stop te zetten die verschillend zijn van de maatschappelijke naam en afkorting.


 

Operaties met betrekking tot functies - FUNCTION

CreateFunction

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere functies of ondernemersvaardigheden toe te voegen. 

Deze functies kunnen zowel functies op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau zijn. 

De functies op vestigingseenheidsniveau moeten echter tot vestigingseenheden behoren die allen aan dezelfde onderneming zijn gekoppeld.

Er zijn twee types functies:

 • ‘Echte functies’: bv. bestuurder, oprichtersfunctie, vereffenaar, …
 • ‘Ondernemersvaardigheden’: bv. basiskennis bedrijfsbeheer, stukadoor, kapper, … Bij het uitoefenen van bepaalde activiteiten moeten zowel een onderneming natuurlijk persoon als een onderneming rechtspersoon ondernemersvaardigheden bewijzen. In bepaalde gevallen moeten deze ondernemersvaardigheden echter niet of tijdelijk niet bewezen worden, in dat geval spreken we over ‘vrijstellingen’ in het kader van een ondernemersvaardigheid.

De webservice laat enkel toe om meerdere functies van één type te creëren.

Er kunnen dus meerdere ‘echte functies’ worden ingevuld of meerdere ‘ondernemersvaardigheden.

Het is niet mogelijk om een mix van ‘echte functies’ en ‘ondernemersvaardigheden ‘ te creëren.

CorrectFunction

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere functies te corrigeren.

Deze functies kunnen zowel functies op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau zijn.

De functies op vestigingseenheidsniveau moeten echter tot vestigingseenheden behoren die allen aan dezelfde onderneming zijn gekoppeld.

Er zijn twee types functies:

 • ‘Echte functies’: bv. bestuurder, oprichtersfunctie, vereffenaar, …
 • ‘Ondernemersvaardigheden’: bv. basiskennis bedrijfsbeheer, stukadoor, kapper, … Bij het uitoefenen van bepaalde activiteiten moeten zowel een onderneming natuurlijk persoon als een onderneming rechtspersoon ondernemersvaardigheden bewijzen. In bepaalde gevallen moeten deze ondernemersvaardigheden echter niet of tijdelijk niet bewezen worden, in dat geval spreken we over ‘vrijstellingen’ in het kader van een ondernemersvaardigheid.

De volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:

 • de soort functie of ondernemersvaardigheid die uitgeoefend wordt;
 • de persoon en/of de onderneming die de functie uitoefent;
 • de persoon die de ondernemersvaardigheid uitoefent;
 • de begindatum;
 • de einddatum;
 • de stopzettingscode;
 • de aanduiding vrijstelling
 • de soort vrijstelling (enkel in geval van een ondernemersvaardigheid)
CancelFunction

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere functies te annuleren. 

Deze functies kunnen zowel functies op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau zijn. 

De functies op vestigingseenheidsniveau moeten echter tot vestigingseenheden behoren die allen aan dezelfde onderneming zijn gekoppeld.

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn.  Op het ogenblik dat het vestigingseenheidsnummer is ingevuld, beschouwt de operatie de functie als een functie op vestigingseenheidsniveau.  Bovendien moet deze vestigingseenheid tot de opgegeven onderneming behoren.

Een geannuleerde functie is een functie die in de schoot van de onderneming of vestigingseenheid nooit is uitgeoefend. 

Een geannuleerde functie wordt niet in de historieken van de onderneming en/of vestigingseenheid opgenomen.

De operatie controleert of de te annuleren functie in de onderneming nog niet is geannuleerd.  De status van de onderneming en/of vestigingseenheid speelt geen rol.

De oprichtersfunctie van een actieve, bekend gemaakte of stopgezette onderneming van een natuurlijke persoon kan NIET worden geannuleerd.

StopFunction

Met deze operatie is het mogelijk om één of meerdere functies stop te zetten. 

Deze functies kunnen zowel functies op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau zijn. 

De functies op vestigingseenheidsniveau moeten echter tot vestigingseenheden behoren die allen aan dezelfde onderneming zijn gekoppeld.  

Er zijn twee types functies:

 • ‘Echte functies’: bv. bestuurder, oprichtersfunctie, vereffenaar, …
 • ‘Ondernemersvaardigheden’: bv. basiskennis bedrijfsbeheer, stukadoor, kapper, … Bij het uitoefenen van bepaalde activiteiten moeten zowel een onderneming natuurlijk persoon als een onderneming rechtspersoon ondernemersvaardigheden bewijzen. In bepaalde gevallen moeten deze ondernemersvaardigheden echter niet of tijdelijk niet bewezen worden, in dat geval spreken we over ‘vrijstellingen’ in het kader van een ondernemersvaardigheid.

De webservice laat enkel toe om meerdere functies van één type stop te zetten. Er kunnen dus meerdere ‘echte functies’ worden ingevuld of meerdere ‘ondernemersvaardigheden.

Het is niet mogelijk om een mix van ‘echte functies’ en ‘ondernemersvaardigheden ‘ stop te zetten.

Het systeem zal volgende foutmelding teruggeven indien er toch een mix van functies worden ingevuld: “Function list must not contain a list of functions and enterpreneurskills”. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn.  Op het ogenblik dat het vestigingseenheidsnummer is ingevuld, beschouwt de operatie de functie of ondernemersvaardigheid als een functie of ondernemersvaardigheid op vestigingseenheidsniveau.  Bovendien moet deze vestigingseenheid tot de opgegeven onderneming behoren.

De actieve oprichtersfunctie van een actieve of bekend gemaakte onderneming van een natuurlijke persoon kan NIET worden stopgezet.


 

Operatie met betrekking tot rehabilitatie - REHAB

CreateRehab

Met deze operatie kan een rehabilitatie ingeschreven worden voor een onderneming natuurlijk persoon.

Deze operatie laat toe om een gebeurtenis van het type ‘Rehabilitatie’ aan te maken.

Een rehabilitatie kan enkel ingeschreven worden voor ondernemingen natuurlijk persoon. De onderneming mag niet geannuleerd of afgesloten zijn.


 

Operaties met betrekking tot gebeurtenis - EVENT

CorrectEvent

Met deze operatie kan de datum van een gebeurtenis gecorrigeerd worden.

De ‘datum gebeurtenis’ mag door de correctie nooit kleiner worden dan de begindatum van de rechtstoestand waarop de gebeurtenis geregistreerd is.

Wanneer de onderneming aaneengrenzende rechtstoestanden heeft met identieke gebeurtenissen (zelfde type gebeurtenis en datum gebeurtenis), dan worden deze automatisch mee gecorrigeerd.

DeleteEvent

Met deze operatie kan een gebeurtenis geannuleerd worden.

Deze operatie verwijdert de gebeurtenis uit een rechtstoestand.

Indien in  aangrenzende rechtstoestanden identieke gebeurtenissen (zelfde type gebeurtenis en datum gebeurtenis) voorkomen, dan worden deze gebeurtenissen ook gewist.


 

Operaties met betrekking tot externe identificaties - EXTERNAL IDENTIFICATION

CreateExternalIdentification

Met deze operatie is het mogelijk om externe identificatie aan een  onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid toe te voegen  en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. 

De operatie beschouwt een externe identificatie als een externe identificatie op vestigingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld, beschouwt de operatie een externe identificatie als een externe identificatie op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn.

CancelExternalIdentification

Met deze operatie is het mogelijk om één externe identificaties van een actieve onderneming van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid te verwijderen  en dit zowel op ondernemingsniveau als op vestigingseenheidsniveau. .

De operatie beschouwt een externe identificatie als een externe identificatie op vestingseenheidsniveau indien het vestigingseenheidsnummer is ingevuld. 

Indien het vestigingseenheidsnummer niet is ingevuld beschouwt de operatie een externe identificatie als een externe identificatie op ondernemingsniveau. 

Het ondernemingsnummer moet altijd ingevuld zijn!


 

Operatie met betrekking tot ontlasting - RELIEF DEBTS

CreateReliefDebts

Deze operatie laat toe om een gebeurtenis van het type ‘Ontlasting (gerechtelijke reorganisatie)’ aan te maken.

De onderneming mag niet ‘afgesloten’ of ‘geannuleerd zijn’.


 

Operaties met betrekking tot opschorting - DELAYPAYMENT

RegisterDelayPayment

Met deze operatie kan een opschorting (gerechtelijke reorganisatie) ingeschreven worden. 

Een opschorting (gerechtelijke reorganisatie) kan enkel ingeschreven worden op ondernemingen met de status AC-Actief.

Op de datum van de opschorting (gerechtelijke reorganisatie) moet de onderneming één van volgende rechtstoestanden hebben:

 • 000 – Normale toestand
 • 040 – Voorlopige opschorting van betaling
 • 041 – Definitieve opschorting van betaling
 • 042 – Herroeping van de opschorting
 • 043 – Einde van de opschorting
 • 048 – Opening faillissement met verschoonbaarheid
 • 049 – Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid
 • 050 – Opening faillissement

De status van deze rechtstoestand moet ‘AC’ – actief zijn.

EndDelayPayment

Met deze operatie kan een actieve rechtstoestand ‘091 – Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ stopgezet worden.  

Bij het stopzetten van een opschorting (gerechtelijke reorganisatie) wordt de actieve rechtstoestand stopgezet op datum van het van het vonnis.

De rechtstoestand waarmee men de opschorting stopzet, moet  rechtstoestandscode

 • ‘000 – normaal’,
 • ‘013 – juridische ontbinding of nietigheid’
 • of ‘050 - opening faillissement’ hebben.

 

Operatie met betrekking tot neerlegging van de oprichtingsakte - FILEDEED

FileDeed

Deze operatie laat toe de neerlegging van de oprichtingsakte van een rechtspersoon te registreren.

De onderneming verkrijgt de status 'actief' en heeft als nieuwe rechtstoestand de toestand 'normale toestand'. 


 

Operaties met betrekking tot ambulante handel

Ambulante handel

Het machtigingsdossier bundelt de algemene gegevens van een machtiging.  Deze algemene gegevens zijn onveranderlijk gedurende de levenscyclus van een machtiging. 

Het machtigingsdossier is uniek door de combinatie van type, activiteiten, ondernemingsnummer en het rijks-/BISregisternummer van de gemachtigde. 

Anderzijds bevat het dossier gegevens die door acties van de ondernemingsloketten kunnen gewijzigd worden, zoals het voorwerp van de machtiging, de taal van het machtigingsbewijs; het ondernemingsloket met vestigingseenheid dat de actie heeft uitgevoerd…

Een handelaar die nieuwe ambulante of kermisactiviteiten wilt opstarten of zijn aangestelde, kan een nieuwe machtiging aanvragen. 

Ook wanneer een handelaar of een aangestelde volgende gegevens van een machtiging wilt veranderen, dient de handelaar een nieuwe machtiging aan te vragen en de overeenkomstige heffing te betalen:

 • veranderen van de gemachtigde bij machtigingen op naam;
 • wanneer de gemachtigde van een werkgeversmachtiging de onderneming verlaat, dan dient de onderneming voor de producten op die kaart een nieuwe machtiging aan te vragen (bv. persoon A heeft machtiging bij onderneming X. Persoon A neemt ontslag bij X en gaat in dienst bij onderneming Y).  Indien de nodige functies door het vertrek niet meer in de onderneming aanwezig zijn, dan heeft de onderneming 6 maanden tijd om dit recht te zetten;
 • het veranderen van een machtiging ambulante activiteiten naar een machtiging voor kermisactiviteiten en vice versa;
 • veranderen van het type machtiging (werkgever naar werknemer en vice versa);
 • plaats van uitoefening voor een machtiging als werknemer;
 • omzetten van een tijdelijke machtiging naar een machtiging van onbepaalde duur.

Het machtigingsbewijs (kermiskaart, badge ambulante handel, voorlopig attest) is de fysieke representatie van het machtigingsdossier. 

Het bevat een momentopname van de gegevens van het machtigingsdossier en de bijhorende actie.  Meerdere machtigingsbewijzen kunnen behoren tot éénzelfde machtigingsdossier. 

Opmerking : In de praktijk zijn de machtigingen ingedeeld in vijf types: AP, AA, AB, FP en FA.  De applicatie ambulante handel vervangt deze indeling door een combinatie van parameters: type (werkgever of aangestelde), activiteiten (ambulante of kermis) en locatie (al dan niet ten huize van de consument). 

Mogelijke waarden :

 • AP: machtigingsdossier ambulante activiteiten als werkgever ;
 • AA: machtigingsdossier ambulante activiteiten als aangestelde type A ;
 • AB: machtigingsdossier ambulante activiteiten als aangestelde type B ;
 • FP: machtigingsdossier kermisactiviteiten als werkgever ;
 • FA: machtigingsdossier kermisactiviteiten als aangestelde.

 

S235-AuthorisationFileService

ListAuthorisationFilesForEnterprise

Met deze operatie kan de gebruiker een lijst opvragen van alle machtigingsdossiers die bij eenzelfde ondernemingsnummer horen.

ListAuthorisationFilesForPerson

Met deze operatie kan de gebruiker een lijst opvragen van alle machtigingsdossiers die tot eenzelfde gemachtigde behoren.

ReadAuthorisationFile

Op basis van het nummer van een machtigingsdossier haalt de operatie ReadAuthorisationFile alle gegevens van een machtigingsdossier op, inclusief alle geassocieerde acties, machtigingsbewijzen en de meest recente status  van elk machtigingsbewijs. 

Het verschil tussen deze operatie en operatie ReadAuthorisationFileHistory is dat deze operatie enkel de meest recente status van elk machtigingsbewijs geeft. 

De operatie ReadAuthorisationFileHistory geeft voor elk machtigingsbewijs alle gekende statussen mee.

ReadAuthorisationFileHistory

Op basis van het nummer van een machtigingsdossier haalt de operatie ReadAuthorisationFileHistory alle gegevens van een machtigingsdossier op, inclusief alle geassocieerde acties, machtigingsbewijzen en statussen van machtigingsbewijzen. 

De acties en statussen zijn geordend van nieuw naar oud, de machtigingsbewijzen zelf zijn niet geordend.

FindAuthorisationFileHistory

Op basis van het nummer van een machtigingsbewijs zoekt de operatie FindAuthorisationFileHistory het bijhorende machtigingsdossier op en geeft alle gegevens van dat machtigingsdossier terug, inclusief alle geassocieerde acties, machtigingsbewijzen en statussen van machtigingsbewijzen. 

De acties en statussen zijn geordend van nieuw naar oud, de machtigingsbewijzen zelf zijn niet geordend.

CreateAuthorisationFile

Met deze operatie kan de gebruiker een nieuw machtigingsdossier aanmaken

De operatie voert volgende stappen uit:

 • creëren van een nieuw machtigingsdossier met status ‘gemachtigd’ (AUTHORISED);
 • creëren van een nieuwe actie van het type ‘nieuw’ (CREATED);
 • koppelen van de actie aan het machtigingsdossier;
 • registreren van het voorwerp van de machtiging:
  • machtigingen ambulante handel als werkgever: creëren van producten en koppelen aan de actie;
  • machtigingen ambulante handel als aangestelde: de te registreren producten moeten reeds gekoppeld zijn aan een patronale machtiging.  Het systeem koppelt de geselecteerde producten aan de pas gecreëerde actie.
  • kermismachtigingen als werkgever: creëren van de opgegeven kermisattracties;
  • kermismachtigingen als aangestelde: de kermisattracties dienen reeds te bestaan en gekoppeld te zijn aan een machtiging als werkgever binnen dezelfde onderneming.  Het systeem koppelt de referentie van de geselecteerde kermisattractie aan de actie.
CreateMultipleAuthorisationFile

Deze operatie laat toe om in één keer meerdere inhoudelijk gelijke machtigingen aan te maken. 

Dit is enkel toegelaten voor machtigingen AA (amulante handel als aangestelde A).

ChangeAuthorisationFile

Via de operatie ChangeAuthorisationFile kan de gebruiker een machtiging wijzigen op vraag van de handelaar. 

De handelaar dient hiervoor een heffing te betalen.

Een machtigingsdossier kan enkel gewijzigd worden als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • machtigingsdossier heeft status ‘gemachtigd’ (AUTHORISED) of ‘ongedekt’ (NOT_COVERED);
 • er is een machtigingsbewijs gekoppeld aan de meest recente actie van het dossier;
 • aan het machtigingsdossier moet een machtigingsbewijs gekoppeld zijn met een status andere dan ‘in aanvraag’ (REQUESTED) of ‘in productie’ (PRODUCING).
CorrectAuthorisationFile

Wanneer een gebruiker van een ondernemingsloket zich heeft vergist bij het invoeren of wijzigen van de gegevens van een machtigingsdossier, kan de gebruiker de gegevens aanpassen via de operatie CorrectAuthorisationFIle.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen

 • een correctie (waarvoor de handelaar geen heffing is verschuldigd)
 • en een wijziging (hiervoor dient de handelaar wel een heffing te betalen),

zijn twee aparte acties ‘correctie’ en ‘wijziging’ voorzien in de database. 

Op basis van deze types acties kan FOD Economie het totaal van de heffingen berekenen dat een ondernemingsloket moet betalen aan FOD Economie.

De gegevens die de gebruiker kan corrigeren, zijn functie van de meest recente actie waarvoor gegevens zijn gewijzigd. 

 • Is die actie van het type ‘nieuw’, dan zijn alle gegevens corrigeerbaar. 
 • Is die meest recente actie van het type ‘wijziging’, dan zijn alleen de gegevens die onder ‘wijziging’ vallen, corrigeerbaar.
CorrectStatus

De gebruiker heeft een machtigingsdossier per vergissing stopgezet.  De operatie CorrectStatus laat toe om de vergissing recht te zetten. 

Het systeem zet de status van de machtigingsbewijzen terug op de waarde van voor de stopzetting.

RegisterExtractFromCriminalRecord

Met deze operatie kan de gebruiker registreren dat de handelaar een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd.

Het machtigingsdossier moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • type machtiging: aangestelde;
 • activiteiten: ambulante handel;
 • locatie: inbegrepen ten huize van de consument;
 • status machtiging: ‘gemachtigd’.
Stop

Met deze operatie kan de gebruiker een machtigingsdossier met status ‘AUTHORISED’ stopzetten. 

Het systeem verricht volgende handelingen:

 • het machtigingsdossier krijgt de status ‘STOPPED’;
 • het systeem creëert een actie met huidige timestamp en type ‘STOP’.
 • zoek alle machtigingsbewijzen van dit dossier met status
  • ‘ISSUED’: verander de status naar ‘TO_BE_RETURNED’;
  • ‘PRODUCING’ en drukproces is reeds begonnen: verander de status naar ‘TO_BE_RETURNED’;
  • ‘PRODUCING’ en drukproces is nog niet begonnen: verwijder de status en het machtigingsbewijs;
  • ‘REQUESTED’: verwijder de status en het machtigingsbewijs;
 • controleer de dekking van de machtigingsdossiers van de onderneming.
StopFilesOfEnterprise

Deze operatie zet alle machtigingsdossiers van eenzelfde onderneming stop:

 • de operatie zoekt alle machtigingsdossiers met status ‘AUTHORISED’ die gelinkt zijn aan het opgegeven ondernemingsnummer;
 • het systeem voert op alle machtigingsdossiers operatie Stop uit.


S236-CertificateService

OrderBadge

Met deze operatie kan de gebruiker een nieuwe badge bestellen.

Voorwaarden voor deze operatie zijn:

 • het machtigingsdossier heeft
  • activiteiten van het type ‘ambulante handel’;
  • de status ‘gemachtigd’;
 • de laatste actie is van het type
  • ‘nieuw’;
  • ‘wijziging’;
  • ‘correctie’;
  • of ‘duplicaat’;
 • de actie heeft nog geen machtigingsbewijs van type badge met een andere status dan ‘niet leverbaar’;
 • het machtigingsdossier heeft geen machtigingsbewijs met status ‘in aanvraag’ of ‘in productie’.
RegisterDeliveryFailure

Deze operatie laat toe om een badge de status ‘NON_DELIVERABLE’ te verlenen en een reden op te geven voor het niet leverbaar zijn van de badge.

Wanneer de operatie succesvol is verlopen, dan stuurt de server een leeg response element terug.


CancelBadgeorder

Deze operatie laat toe om – op dezelfde kantoordag – de bestelling van een badge te annuleren, mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • het machtigingsbewijs is van het type ‘badge’;
 • het machtigingsbewijs heeft status ‘REQUESTED’;
 • de annulatietijd is nog niet verstreken.
ChangeStatus

De gebruiker kan een aantal statussen van een machtigingsbewijs registreren

Mogelijke waarden :

 • ISSUED  (uitgereikt);
 • RETURNED  (ingeleverd);
 • LOST  (veloren);
 • UNDELIVERABLE (niet leverbaar).
PrintCard

De operatie creëert een machtigingsbewijs onder de vorm van een pdf.

het machtigingsdossier

 • heeft activiteiten van het type ‘kermisactiviteiten’;
 • heeft status ‘gemachtigd’;
 • de laatste actie is van het type ‘nieuw’, ‘wijziging’, ‘correctie’ of ‘duplicaat’.

er is nog geen machtigingsbewijs gekoppeld aan de meest recente actie of de meest recente actie heeft een  machtigingsbewijs met status ‘uit te reiken’, ‘verloren’ of ‘ingeleverd’.

PrintProvisional

De operatie maakt een machtigingsbewijs aan onder de vorm van een voorlopig attest.  Vooraf controleert de operatie dat het machtigingsdossier cumulatief aan volgende voorwaarden voldoet:

 • status ‘gemachtigd’;
 • er is reeds een machtigingsbewijs (type badge of voorlopig attest) van dit machtigingsdossier als ‘verloren’ geregistreerd;
 • sinds de laatste registratie van een machtigingsbewijs met status ‘verloren’, is er geen machtigingsbewijs van het type badge of voorlopig attest geweest met status ‘uitgereikt’.
CorrectStatus

Deze operatie corrigeert de status van een machtigingsbewijs mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

machtigingsdossier heeft status ‘gemachtigd’;

de te corrigeren status van het machtigingsbewijs is een status zoals vermeld in de kolom ‘Te corrigeren status’ uit

 

S237-ListService

ListFairAttractionTypes

De operatie geeft een lijst met alle types van kermisattracties.


ListFairAttractionsForEnterprise

Deze operatie geeft een lijst met de verzameling van alle unieke kermisattracties die gekoppeld zijn aan alle machtigingsdossiers met volgende kenmerken:

 • status AUTHORISED;
 • activitieiten: FAIR;
 • type: EMPLOYER;
 • behorend tot eenzelfde onderneming.
ListProducts

Deze operatie geeft een lijst met alle producten die in aanmerking komen voor een patronale machtiging ambulante handel (AP).

ListProductsForEnterprise

Deze operatie geeft een lijst met de verzameling van alle unieke producten binnen een onderneming die in aanmerking komen voor registratie op een machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A en/of B (zie attribuut OnlyDoorToDoor). 

Met deze boolean kan de gebruiker de lijst beperken tot enkel die producten die in aanmerking komen voor een machtigingsdossier als aangestelde voor ambulante activiteiten type B (deur-aan-deurverkoop).

 • true : de lijst is beperkt tot producten die (ook) in aanmerking komen voor een machtigingsdossier AB
 • false : de lijst bevat de producten die in aanmerking komen voor een machtigingsdossier AA

ListDeliveryFailureTypes

Deze operatie levert een lijst met alle mogelijke redenen waarom een badge niet aan de handelaar kan uitgereikt worden.

ListAuthorisationTypesForEnterprise

Deze operatie geeft de lijst met alle types machtigingen waarvoor een handelaar een aanvraag kan indienen.  De lijst is opgebouwd volgens volgende regels:

 • AP: altijd mogelijk;
 • AA: enkel mogelijk indien er reeds een machtiging AP met status AUTHORISED aanwezig is binnen de onderneming;
 • AB: enkel mogelijk indien er reeds een machtiging AP met status AUTHORISED en parameter DoorToDoor: true aanwezig is binnen de onderneming;
 • FP: altijd mogelijk;
 • FA: enkel mogelijk wanneer een geldige machtiging FP aanwezig is binnen de onderneming. 

GetMyEnterpriseFrontOfficeName

Operatie die op basis van het nummer van de instrumenterende administratie van de gebruiker uit de KBO-context  alle gegevens geeft van het ondernemingsloket waartoe de gebruiker behoort.


ListEstablishmentsForMyEnterpriseFrontOffice

Via deze operatie kan de gebruiker een lijst opvragen van alle vestigingseenheden die gekoppeld zijn aan het ondernemingsloket van de gebruiker. 

Het systeem zoekt de vestigingseenheden op aan de hand van het nummer van de instrumenterende administratie dat automatisch meegegeven wordt in de requestcontext.

 

 

 

Naar    Documentatie

Terug  Home