Informatie MappingServices (S210)

De "MappingServices"-dienstenfamilie verwijst naar webdiensten die de mogelijkheid bieden verschillende codes in kaart te brengen.

De webdienst (provider webservice) "countryService" maakt het mogelijk de "land"-codes te beheren nationaliteiten en adressen (ISO, NIS)

 

S211CountryService

Authentieke bron landencodes

https://authentieke-bronnen.belgium.be/nl/elements/iso-3166-1-landcodes

Het gebruik van landencodes in verschillende business contexten en het gebruik van de NIS codes en ISO-3166 standaard hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een authentieke bron, om al deze informatie op één plaats samen te brengen en aan elkaar te linken.

In deze authentieke bron worden territoria gedefinieerd. Niet alle gebieden met een representatiecode zijn immers een land.

Voor elk territorium zijn de representatiecodes van de ISO-3166-1 standaard en de NIS-code opgenomen. Indien van toepassing zijn splitsingen, fusies en naamswijzigingen van territoria gedefinieerd.

Het gebruik van de representatiecodes in de context van adres, nationaliteit en plaats heeft aanvullend geleid tot het opnemen van nationaliteiten en van landen die kunnen gebruikt worden in de context van adres en plaats.

Voor de consolidatie en validatie van alle data in één authentieke bron is nauw samengewerkt tussen

 • FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister),
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ),
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ),
 • FOD Economie (KBO & AD Statistiek),
 • FOD Financiën,
 • FOD Justitie 
 • BOSA DT.

FOD Buitenlandse Zaken heeft de informatie aangevuld met de data voor de erkenning door de Belgische diplomatie.

Landencodes die onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de authentieke bron ‘Landencodes’ worden ingezameld en beheerd in een gegevensbank en die gelden als unieke en oorspronkelijke gegevens binnen België, zodanig dat andere instanties de landencodes niet meer moeten inzamelen.

De authentieke bron staat onder toezicht van de FOD Buitenlandse Zaken, wordt co-beheerd door de FOD Economie en BOSA DT en heeft een gebruikerscomité, een governancestructuur en governanceprocedures.

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/landencodes

 

LandenCodes

Landencodes zijn verkorte representatiecodes voor landen.

Landencodes worden gebruikt:

 • - op voertuigen om het land waar het voertuig is ingeschreven te representeren;
 • - op een enveloppe om het land van het adres te specifiëren;
 • - op een elektronische identiteitskaart om de nationaliteit van de persoon weer te geven;

 

De authentieke bronnen voor personen en bedrijven maken gebruik van landencodes:

 • - Personen zijn geboren op een bepaalde plaats.
 • - Personen hebben een verblijfplaats, de verblijfplaats heeft een adres waarvan het land deel uitmaakt.
 • - Een persoon heeft één of meerdere nationaliteiten.
 • - Een bedrijf heeft een maatschappelijke zetel en vestigingseenheden. Voor beide wordt een adres gespecifieerd.

Voor het representeren van landen zijn binnen de Belgische overheid NIS codes gebruikelijk. Daarnaast worden bij een aantal overheden gebruik gemaakt van ISO-3166, de internationale standaard voor de specificatie van landen.

 

De ISO-3166 standaard omvat drie onderdelen:

ISO-3166-1:

 • Definieert de landen (en gebieden van algemene interesse)
 •  Definieert 3 type van codes:
  •   Alpha2 
   • Alfanumeriek, 2 posities
   • Geadviseerd voor het specifiëren van een adres
  •   Alpha3 
   • Alfanumeriek, 3 posities
   •  Geadviseerd voor het specifiëren van een nationaliteit
  •   Num3 
   • Numeriek, 3 posities
   •  Initieel gedefinieerd als unieke sleutel (met enkele inconsistenties)

ISO-3166-2

 • Definieert subregio’s binnen de landen opgenomen in ISO-3166-1

 

ISO-3166-3

 • Definieert historische samenhang tussen landen opgenomen in de ISO-3166-1, zoals de splitsing van Tsjecho-Slowakije of de hereniging van Duitsland

Let op : ISO-3166-2 & ISO-3166-3 maken geen deel uit van de authentieke bron.

 

Kenmerken van CountryService

Voor het consulteren van de authentieke bron werd de webservice CountryService gebouwd.

Deze geeft antwoorden op mogelijke business vragen :

 

GetAllIsoCodes

Wat zijn de erkende landen en bijhorende ISO-3166-1 representatiecodes op een bepaalde datum?

GetAllNISCodes

Wat zijn de erkende landen en bijhorende NIS representatiecodes op een bepaalde datum?

GetNationality

Wat is de bijhorende nationaliteit van een gebied op basis van een representatiecode?

GetNationalities

Wat zijn de nationaliteiten en bijhorende representatiecodes op een bepaalde datum?

GetNationalityHistory

Wat is de historiek van een nationaliteit op basis van een representatiecode?

GetAddressCountry

Wat is het land en representatiecode in de context van adres van een gebied op basis van een representatiecode?

GetAddressCountries

Welke landen kunnen in de context van adres gebruikt worden op een bepaalde datum?

GetAddressCountryHistory

Wat is de historiek van een land in de context van adres?

GetPlaceCountry

Wat is het land en representatiecode in de context van plaats van een gebied op basis van een representatiecode?

GetPlaceCountries

Welke landen kunnen in de context van plaats gebruikt worden op een bepaalde datum?

GetPlaceCountryHistory

Wat is de historiek van een land in de context van plaats?