Gebruiksvoorwaarden

1.      Doel en inhoud van de site

Deze website heeft tot doel de gebruikers alle nuttige informatie ter beschikking te stellen in het kader van het gebruik van de door de FOD BOSA  - DG Digitale Transformatie (DG DT) geleverde diensten. 

Deze website is uitsluitend bedoeld voor de overheidsinstellingen/klanten/gebruikers van de diensten van de DG DT.

DG DT geeft echter geen garanties voor de juistheid van de informatie. De gebruiker dient er zich ook bewust van te zijn dat de aangeboden informatie zonder voorafgaand bericht kan worden gewijzigd. Hieruit volgt dat Fedict elke aansprakelijkheid afwijst voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat men ervan kan maken.

 

2.      Contactgegevens

Als u over meer informatie beschikt of als u opmerkingen wenst over te maken, kunt u contact opnemen met de FOD BOSA – de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondrsteuning - DG Digitale Transformatie – op de volgende adressen: Simonbolivarlaan, 30 1000 Brussel of servicedesk@fedict.be.

 

3.      Aard van de aangeboden informatie

De teksten die op deze site gepubliceerd worden, zijn van informatieve en/of documentaire aard. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van deze website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

4.      Intellectuele eigendom/auteursrecht

Tenzij anders wordt aangegeven, mogen de teksten op deze website kosteloos worden gereproduceerd voor elk niet-commercieel gebruik en meegedeeld aan het publiek.  Wanneer voor de reproductie of de mededeling aan het publiek van bepaalde teksten voorafgaande toestemming is vereist, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De foto’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de FOD BOSA.

De video’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de FOD BOSA.

 

5.      Wijzigingen

De FOD BOSAbehoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk ogenblik te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20/11/2012.

 

6.      Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Elk geschil in verband met de site DG DT Services zal uitsluitend geregeld worden door het Belgische recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.