Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden en Privacy

Privacyverklaring

De FOD BOSA (FOD Beleid en Ondersteuning) draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de FOD BOSA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

De FOD BOSA verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een online formulier invult en wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat de FOD BOSA deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Tenzij u hiervoor expliciet uw toestemming geeft zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord in geen geval worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit behalve het cookie voor taalkeuze dat een jaar wordt bewaard.

De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Dit leidt ertoe dat u telkens bij bezoek van de website uw taalkeuze zal moeten maken.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert de FOD BOSA bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door de FOD BOSA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

De FOD BOSA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 5 mei 2011.

7. Contactgegevens

De FOD BOSA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan de FOD BOSA – de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – contacteren op de volgende adressen:  Simon Bolivarlaan, 30 1000 Brussel of servicedesk@fedict.be.