Gebruiksvoorwaarden van de Behoeftenmap service

Gebruiksvoorwaarden Behoeftemap

De toegang tot en het gebruik van Behoeftemap zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Je wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van de Behoeftemap.

Door je idee toe te vertrouwen aan Behoeftemap, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1. Doel en inhoud van de Behoeftemap

De Behoeftemap laat je toe om jouw ideeën, uitgewerkt in onder meer afbeeldingen, tekeningen, tekstbestanden, videobestanden en geluidsbestanden, in verband met digitale transformatie, ter verbetering van onze diensten of ter creatie van nieuwe diensten, toe te vertrouwen aan FOD BOSA DG Digitale Transformatie.

Het proces verloopt in drie stappen.

In de eerste stap laat je ons weten wie je bent en bezorg je ons de elementen om je idee goed te begrijpen. Deze elementen zorgen ervoor dat wij het doel en de context van je idee verstaan. Bovendien laten ze ons toe om een haalbaarheidsanalyse te doen.

In een tweede stap voeren wij binnen FOD BOSA DG Digitale Transformatie zo’n haalbaarheidsanalyse uit voor jouw idee.

In een laatste stap informeren we jou over de mogelijkheid voor ons om jouw idee te realiseren.

2. Contactgegevens

Indien je verdere inlichtingen hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan je de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE contacteren op het volgende adres: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, DG Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of op ihaveanidea@bosa.fgov.be.

 

3. Gebruik van de Behoeftemap

Algemeen

De FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE stelt je in staat om afbeeldingen, tekeningen, tekstbestanden, videobestanden en geluidsbestanden te uploaden naar deze website. Daarvoor dien je wel eerst geregistreerd te zijn. Bij registratie geef je je naam, e-mailadres en de organisatie waar je voor werkt.

De FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot de dienst onderbroken wordt of op een andere manier door technische manoeuvres of niet toegestane interventies hinder zal ondervinden. De FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de dienst te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken, of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

Wanneer de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat je de voorwaarden inzake de dienst niet naleeft, dan kan de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE je op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de dienst ontzeggen.

Jouw verplichtingen bij het gebruik van de dienst

Door ons je concrete ideeën toe te vertrouwen draag je alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten hierop over aan FOD BOSA DT. Dit geldt ook voor de eventuele realisaties waar je ideeën aanleiding toe zouden geven.

 

Met jouw akkoord vermelden we wel dat een idee van jou afkomstig is.

 

Door het uploaden van informatie geef je de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE de toestemming om dit materiaal te gebruiken. Je waarborgt dat de informatie die je uploadt geen inbreuk pleegt op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden en je zal de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreeks en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge dergelijke inbreuk.

Het is in geen geval toegestaan om informatie te uploaden die een racistisch, haatdragend, beledigend of pornografisch karakter vertoont of in strijd is met de goede zeden en/of bestaande Belgische wetgeving of besmet is met een virus of gelijkaardige kwaadaardige programmatuur of die in eender welk ander opzicht schadelijk kan zijn voor de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE en/of derden.

Je zal de FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge het uploaden van zulke ontoelaatbare informatie.

Je mag bovendien de dienst niet gebruiken op een manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

4. Wijzigingen

De FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 januari 2019.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De FOD BOSA DG DIGITALE TRANSFORMATIE respecteert je privacy. De gegevens die je op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan je onze Privacyverklaring raadplegen.

6. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik te maken van deze dienst ga je ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.