Integratie Metadata

Open Data – Opnemen metadata op federaal open data portaal

 

Context

Open data zijn gegevens die gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik, in een makkelijk te verwerken formaat, die geen persoonsgebonden of andere gevoelige informatie (meer) bevat.
Op federaal niveau levert de Open Data Taskforce (met leden van de FOD BOSA DG DT) hiervoor ondersteuning.

 

Beschrijving van de dienst

De overheidsdiensten publiceren al heel wat downloadbare bestanden op de eigen websites, of vermelden deze al op andere thematische portalen (zoals geo.be en transportdata.be).

Het federale open data portaal data.gov.be verzamelt gegevens (metadata) over open data sets, zoals de titel, een korte beschrijving, linken naar de downloadbare bestanden… Om extra werk bij de overheidsdiensten te vermijden, worden deze gegevens zoveel mogelijk automatisch overgenomen op het federale open data portaal.

Dit “harvesten” gebeurt bij voorkeur via het overnemen van een metadata export bestand of het aanspreken van een API op de website of het portaal waar de gegevens te vinden zijn, maar kan ook via het scrapen van webpagina’s gebeuren. De FOD BOSA DG DT zorgt voor het automatiseren van dit proces.

 

Wie kan deze dienst aanvragen ?

De Federale Staat (FODs, federale agentschappen en instituten, …).

 • a) Rechtspersonen van publiek recht die van de Federale staat afhangen.
 • b) Rechtspersonen waarvan
  • hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheden of instellingen vermeld in a) of b) worden gefinancierd
  • hetzij het beheer onderworpen is aan toezicht door deze overheden of instellingen,
  • hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen.
 • c) De verenigingen bestaande uit één of meer overheden als bedoeld onder a), b) of c).

Deze worden verder in deze tekst “Organisatie” genoemd.

 

 

Procedure

De Organisatie stuurt een e-mail naar opendata@belgium.be, met :

 • a) een link naar de publieke website of het portaal waar de bestanden gepubliceerd zijn ,
 • b) de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon binnen de Organisatie.

De Organisatie ontvangt per e-mail een ontvangstsbevestiging.

De technische expert van de Taskforce neemt contact op met de organisatie om de aanvraag en de technische aanpak te bespreken :

 • a) Als de gegevens  gepubliceerd zijn op een website / portaal met API, newsfeed, metadata export… , dan gebruikt de technische expert deze manier van gegevensinzameling.
 • b) Als de gegevens niet via een API kunnen worden ingelezen, dan kan de Organisatie gevraagd worden om op de eigen website een overzichtspagina te maken met linken naar alle relevante downloadbare bestanden.

De Taskforce ontwikkelt en/of configureert een tool om deze gegevens automatisch te “harvesten”.

De Taskforce publiceert de gegevens regelmatig op het federale open data portaal (https://data.gov.be).

 

Termijnen

 • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
 • Vermelden metadata op data.gov.be: “best effort” (gemiddelde doorlooptijd is 3 weken)

Prijs

Deze dienst zelf is gratis.
Eventuele aanpassingen op de website van de Organisatie, zijn wel ten laste van de Organisatie.

 

Bijkomende informatie

Zie ook de Wet en het KB inzake het hergebruik van overheidsinformatie: :

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/04/2016009236/justel

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/06/02/2019013333/justel

De bestanden zelf worden niet gekopieerd: het beheer en de bijwerking van de bestanden blijven de verantwoordelijkheid van de overheidsdiensten die de data ter beschikking stellen.

Gewestelijke, Gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke besturen worden verzocht het open data portaal van hun Gewest – of indien van toepassing – van hun Gemeenschap, provincie of gemeente te contacteren.

Het federale open data portaal verzamelt namelijk de metadata van de 3 Gewestelijke portalen: datasets die al op 1 van deze portalen vermeld staan, zullen automatisch vermeld worden op het federale open data portaal.

 

Service managers BOSA DG DT

Bart Hanssens (backup: Christine Copers)