Informatie JudicialServices (S260)

De dienstenfamilie "JudicialServices" groepeert alle web services (provider webservices) die toegang geven tot gerechterlijke gerelateerde informatie

Informatie  JudicialServices (S260)

 

 

Kenmerken van beschikbaar diensten

 

S261-CriminalRecordService

Uittreksel uit strafregister

Bepaalde veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Een uittreksel uit het strafregister kan u doorgaans bekomen bij de gemeente van uw woonplaats. Hierop staan de strafrechtelijke veroordelingen vermeld die u hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de geldsom vervallen is), een huurgeschil of een faillissement.

De veroordelingen op uw strafblad blijven echter niet voor eeuwig en altijd vermeld op het uittreksel uit het strafregister. Naargelang de zwaarte van de uitgesproken straf, de reden waarom u het uittreksel aanvraagt (beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, …) en de hoedanigheid van de aanvrager (particulier, overheid, gerechtelijke instantie, …) zullen bepaalde veroordelingen wel of niet gewist worden. Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en / of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden – behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

 

DownloadConviction

Deze bewerking wordt gebruikt om:

Het PDF-document te downloaden dat gekoppeld is aan een veroordeling van een INCOMPLETE strafblad

ListConvictions

Deze bewerking wordt gebruikt om:

 • Een lijst op te stellen van alle veroordelingen van INCOMPLETE strafbladen die voor de gemeente beschikbaar zijn voor een bepaalde tijdspanne (met een maximum van 7 dagen)
 • Een lijst op te stellen van alle veroordelingen van een INCOMPLETE strafblad dat beschikbaar is voor een bepaald rijksregisternummer
 • Een lijst op te stellen van alle veroordelingen van een INCOMPLETE strafblad dat beschikbaar is voor een bepaald rijksregisternummer voor een bepaalde tijdspanne
ListExtractTypes

Deze bewerking wordt gebruikt om:

Een lijst op te stellen van beschikbare uittrekseltypes (595, 596.1…) om een CJCS-uittreksel aan te vragen

ListSystemParameters

Deze bewerking wordt gebruikt om:

Een lijst op te stellen van de systeemparameters die gebruikt moeten worden voor aanvragen.

SystemParameter is een complex type dat overeenstemt met een “woordenboek”. De invoeren worden gedefinieerd als elk “item” element dat telkens zowel een “sleutel” element als een “waarde” element bevat.

 • Elke “sleutel” is uniek. De lengte van de “sleutel” wordt niet opgelegd in de xsd, maar zal nooit meer zijn dan 30.
 • Elke “waarde” zal elk type van tekst bevatten. De lengte van de “waarde” wordt niet opgelegd in de xsd, maar zal nooit meer zijn dan 150.
 • Elk “item” zal in een latere release apart beschreven worden in dit document. Elk niet-gedocumenteerde “item” mag genegeerd worden tot de inhoud uitgelegd wordt in een nieuwe release van dit document.
RequestCriminalRecord

Deze bewerking wordt gebruikt om:

De status van een strafblad aan te vragen (COMPLETE, INCOMPLETE enz.)

Een opsomming van waarden:

 • COMPLETE: het strafblad is volledig
 • INCOMPLETE: het strafblad is onvolledig
 • NO_RECORD: er is geen strafblad voor het gevraagde rijksregisternummer
RequestExtract

Deze bewerking wordt gebruikt om: De eerste actie die een gemeente kan uitvoeren, is een nieuw uittreksel aanvragen op basis van alle eerder gedefinieerde tags, behalve ‘uniqueId’.

 • een nieuw CJCS-uittreksel te lanceren
 • de status van een enkelvoudige aanvraag voor een CJCS-uittreksel te traceren (door de ‘uniqueId’ in te voeren)
 • het PDF-document van een enkelvoudige aanvraag voor een CJCS-uittreksel te traceren (door de ‘uniqueId’ in te voeren)
RequestNotification

Deze bewerking wordt gebruikt om:

Een kennisgeving te vragen als het gevraagde uittreksel beschikbaar is

TrackExtract

Deze bewerking wordt gebruikt om:

Aanvragen voor uittreksels voor een bepaald rijksregisternummer (woonachtig in de gemeente) te traceren

Uittreksels van een bepaald rijksregisternummer traceren

Als er niet rechtstreeks een uittreksel gegenereerd kan worden, kan de gemeente de status ervan opvolgen via de bewerking trackExtract, door het rijksregisternummer van de persoon in te voeren. De volgende aanvraag specificeert ook dat alle aanvragen opgenomen moeten worden in het antwoord (vlag onlyReadyToDownload is ingesteld op Vals[MG1] ) en dat de resultaten gegroepeerd moeten worden in pagina’s van 20 items.

 

Alle uittrekselaanvragen van de gemeente traceren

Als er niet rechtstreeks een uittreksel gegenereerd kan worden, kan de gemeente de status ervan opvolgen via de bewerking trackExtract, door het rijksregisternummer van de persoon in te voeren.

Alle uittreksels van de gemeente traceren

Een gemeente kan ook alle uittreksels traceren die door haar werknemers gegenereerd worden door de bewerking trackExtract te gebruiken en noch het rijksregisternummer, noch een referentie te specificeren. Enkel de door de werknemers van die gemeente aangevraagde uittreksels zullen bezorgd worden.

 

S277-DriversLicenseSuspensionStatusConsultationService

Ophalen van juridische beslissing op een rijbewijs (intrekking, annulatie,…)

 

 

S278-OffenderService

Ophalen van code gevangenis waar de gedetineerde zich bevindt

 

 

S303-eJustBoxConsultationService

Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

S304-eJustBoxManageAddressBookService

Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

S305-eJustBoxPublicationService

Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

S306-eJustBoxPushService

Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

 

S307-eJustBoxSearchAddressBookService

Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

S313-ConsultTrafficFineService

Webservice voor het consulteren van de MaCH backend FOD Justitie voor het ophalen van gegevens betreffende beperkingen voor rijbewijzen