Informatie PersonServices (S034)

INFORMATIE  PERSONSERVICES  (S034)

 

Persoonsgegevens

Authentieke bronnen

PersonServices Catalog

Technische Documentatie PersonServices (S034)

 

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden.

Dat is althans de definitie van een persoonsgegeven in de Privacywet.  Deze wet voorziet in een specifieke bescherming indien deze gegevens worden verwerkt.

De dienstencategorie “PersonServices” omvat alle web services (provider webservices) die toegang bieden tot persoonsgegevens die afkomstig zijn van de authentieke bronnen van het Rijksregister en het BIS- en RAD-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

           


Authentieke bronnen

In België worden de PERSOONSGEGEVENS beheerd door twee federale organismen die als authentieke bronnen worden aangeduid:

 • het Rijksregister (dat deel uitmaakt van de FOD Binnenlandse Zaken);
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Deze twee organisaties beheren hoofdzakelijk 3 bronnen:

 • het RIJKSREGISTER van personen die in een Belgische gemeente of bij een ambassade zijn ingeschreven;
 • het BIS-REGISTER van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) voor personen die niet in een Belgische gemeente of bij de ambassade zijn ingeschreven, maar die een dossier hebben bij een Belgische instelling (federaal, gewestelijk, provinciaal of lokaal);
 • het RAD-REGISTER voor personen die zijn geschrapt uit het register van geboorten, overlijdens en huwelijken.

 

Het rijksregister

Het RIJKSREGISTER (RR) van de natuurlijke personen is een authentieke bron waarvan de fundamentele doelstelling de IDENTIFICATIE is.

In een streven naar bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de werking en het beheer van het Rijksregister strikt beheerst door wettelijke en reglementaire normen die tot doel hebben de veiligheid en de vertrouwelijkheid te verzekeren van de gegevens betreffende de identificatie van de natuurlijke personen. Deze normen regelen niet alleen het inzamelen en opnemen van de informatie, maar regelen ook de toegang tot de genoemde informatie evenals de mededeling en verwerking van die informatie.

Daar het Rijksregister de noodzakelijke en voldoende veiligheidsgaranties kan bieden, vormt het de primaire bron (of de referentiebron) en de betrouwbare bron voor de identificatiegegevens; dit betekent dat men in eerste instantie het Rijksregister moet raadplegen met betrekking tot de identificatie van de natuurlijke personen.

In dit opzicht is het Rijksregister belast met

 • de opneming van de genoemde gegevens,
 • hun opslag
 • en hun terbeschikkingstelling van de gemachtigde gebruikers.

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:

 • alle Belgen die in België verblijven;
 • alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
 • alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
 • alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren ‘vluchteling’ te zijn of die vragen om als ‘vluchteling’ erkend te worden.

Het zijn de GEMEENTEN (en de Dienst Vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën van de bevolking) die de opdracht hebben om deze gegevens te registreren.

Het Rijksregister is samengesteld uit verschillende subregisters:

 • het bevolkingsregister;
 • het vreemdelingenregister;
 • de registers bijgehouden door de diplomatieke zendingen en consulaire posten;
 • het wachtregister.

Alle personen die opgenomen zijn in één van voormelde registers krijgen een rijkregisternummer toegewezen.

Dit nummer bestaat uit elf cijfers die in drie groepen onderverdeeld zijn.

 • Een eerste groep van dit nummer bestaat uit zes cijfers en stelt de geboortedatum voor.
 • De eerste twee cijfers van de eerste groep duiden het geboortejaar van de persoon aan, het derde en het vierde cijfer de geboortemaand, het vijfde en het zesde cijfer de geboortedag.
 • Een tweede groep bestaat uit drie cijfers en wordt reeksnummer genoemd.
 • Het reeksnummer wordt gevormd door het volgnummer van inschrijving van de persoon in de eerste groep.
 • Een derde groep bestaat uit twee cijfers en wordt controlenummer genoemd.
 • Een vrouwelijk persoon krijgt een even reeksnummer.
 • Een mannelijk persoon krijgt een oneven reeksnummer.

Het volgnummer van inschrijving wordt herbegonnen voor de personen die geboren zijn in of na het jaar 2000.

Het controlenummer wordt berekend door het getal van negen cijfers, dat gevormd wordt door de aaneenschakeling van de geboortedatum en het reeksnummer, te delen door 97. De rest van deze deling wordt van 97 afgetrokken. Het aldus bekomen verschil is het controlenummer.

 

De onderstaande persoonsgegevens kunnen geraadpleegd worden voor alle personen die opgenomen zijn in het Rijksregister, ongeacht het subregister waarin deze personen ingeschreven zijn.

De Rijksregistergegevens bevatten de volgende persoonskenmerken:

 • de naam en voornamen;
 • de geboorteplaats en -datum;
 • het geslacht;
 • de nationaliteit;
 • de hoofdverblijfplaats;
 • de plaats en datum van het overlijden;
 • het beroep;
 • de burgerlijke staat;
 • de samenstelling van het gezin;
 • de vermelding van het register waarin de persoon is ingeschreven;
 • de administratieve toestand van de persoon die ingeschreven is in het wachtregister;
 • in voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat;
 • de wettelijke samenwoning;
 • de verblijfstoestand voor de vreemdelingen.

 

Het Rijksregister heeft onder andere als hoofddoelstelling het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatiegegevens tussen administraties en de vereenvoudiging van sommige administratieve formaliteiten die geëist worden van de burgers.

Elk individu van wie de persoonsgegevens bijgehouden worden in het Rijksregister heeft een unieke identificatiecode: HET RIJKSREGISTERNUMMER.

Federale overheden zijn sinds de zogenaamde Only Once wet verplicht om na machtiging het Rijksregisternummer te gebruiken ter identificatie van burgers.

Let op: De raadpleging van gegevens uit het Rijksregister is onderworpen aan een machtiging van het bevoegde sectoraal comité.

 

Het  BIS-register

Het BIS-REGISTER bevat alle personen die rechten genieten in de Belgische sociale zekerheid of die door een overheid geïdentificeerd moeten worden, maar die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister omdat ze niet in België verblijven. Bijvoorbeeld: de grensarbeiders die niet in België verblijven maar die er wel werken.

Om de werkgevers in de mogelijkheid te stellen hun verplichtingen inzake sociale zekerheid correct na te komen, moeten vreemdelingen die naar België komen om er te werken in ondergeschikt verband als gelegenheidswerknemers correct worden geïdentificeerd.

Aangezien de gemeentebesturen de eerste officiële instanties zijn waarmee de buitenlandse gelegenheidswerknemers bij hun aankomst in België in contact treden, heeft de Ministerraad tijdens zijn vergadering van 20 juli 2005 beslist om een nieuwe opdracht toe te vertrouwen aan de gemeenten. Deze opdracht bestaat erin ervoor te zorgen dat elke tijdelijke buitenlandse werknemer een identificatienummer krijgt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij zijn aankomst in België en bij de aanvang van zijn werkprestaties.

Deze personen krijgen een BIS-nummer. Dit nummer wordt toegekend door de KSZ en bestaat uit 11 cijfers.

Het heeft dezelfde structuur als het Rijksregisternummer, maar

 • de geboortemaand wordt vermeerderd met 40 als het geslacht van de persoon gekend is op het moment van toekenning van het nummer
 • of vermeerderd met 20 als het geslacht niet gekend is op het moment van toekenning.

Voor zover de betrokken natuurlijke personen niet beschikken over een Rijksregisternummer maar wel beschikken over een dossier bij een Belgisch overheidsdienst, of die nu federaal, gewestelijk, provinciaal of lokaal is, kent de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid hen bij de inschrijving in het BIS-register zelf een identificatienummer toe dat INSZ genoemd wordt.

 

Dit identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) wordt binnen de sociale zekerheid gebruikt wordt als unieke identificatiesleutel voor een persoon, maar kan desgevallend ook worden gebruikt door andere federale of gewestelijke overheden.

Voor personen die opgenomen zijn in het Rijksregister ==> stemt het INSZ-nummer overeen met het Rijksregisternummer.

Voor personen die opgenomen zijn in het BIS-register ==> is dit INSZ-nummer hun BIS-nummer.

Het BIS-register is dus complementair en subsidiair aan het Rijksregister.

 

De registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten bijvoorbeeld de identificatiegegevens van:

 • de grensarbeiders die in het buitenland verblijven maar in België werken;
 • rechthebbenden op Belgische socialezekerheidsuitkeringen, die nooit in België hebben verbleven of die niet meer in België verblijven sinds de gemeente waar ze laatst verbleven in het Rijksregister werd geïntegreerd;
 • personen die destijds rechten op socialezekerheidsuitkeringen hebben geopend en die overleden zijn voordat de gemeente waar ze laatst verbleven in het Rijksregister werd geïntegreerd, maar van wie de gerechtigden op sociale uitkeringen nog in leven zijn;
 • sociaal verzekerden die een Rijksregisternummer hebben gehad, maar van wie de identificatiegegevens niet langer door het Rijksregister worden bijgehouden, met name omdat ze geschrapt werden;
 • personen die een regularisatie aangevraagd hebben als gevolg van een illegale aanwezigheid op het nationale grondgebied.

Let op: de raadpleging van gegevens uit het BIS-register is onderworpen aan een machtiging van het bevoegde sectoraal comité.

 

Het register van de geradieerden (RAD-register)

Naast het BIS-register werkt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook met het RAD-REGISTER.

Het RAD-register bevat alle personen die niet meer onder de bevoegdheid van het Rijksregister vallen, bijvoorbeeld omdat hun verblijfsadres niet meer gekend is.

Het Rijksregisternummer en de gegevens van deze personen blijven behouden in het Rijksregister, maar hun gegevens worden eveneens gekopieerd in het RAD-register.

Vanaf dan is de KSZ verantwoordelijk voor het beheer van deze persoonsgegevens.

Wanneer beide registers afzonderlijk geraadpleegd worden, dan vinden we de betrokken persoon in beide registers terug.

Dit register houdt de gegevens bij van personen die ooit in het Rijksregister zijn ingeschreven, maar over wie het Rijksregister de gegevens niet meer actualiseert.

Deze gegevens worden initieel verkregen van het Rijksregister en nadien bijgewerkt door de instellingen van de sociale zekerheid.


PersonServices Catalog

 


Kenmerken van de beschikbare diensten

 


S035 GetPersonService

Deze dienst maakt het mogelijk het Rijksregister en het BIS-register te raadplegen op basis van

 • het identificatienummer van het Rijksregister
 • of het identificatienummer van het BIS-register

teneinde de basisgegevens van een persoon te verkrijgen. Deze dienst gaat de herkomst van het nummer van de persoon na.

Indien het verstrekte nummer het nationaal nummer is, worden de gegevens opgehaald uit het Rijksregister.

Indien het verstrekte nummer het nummer van het BIS-register is, worden de gegevens opgehaald uit de gegevensbank van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

GetPerson

De operatie “getPerson” haalt de volgende gegevens op:

 • het stamnummer;
 • de naam,
 • de voornaam (voornamen),
 • het geslacht,
 • de nationaliteit,
 • de geboorteplaats en -datum,
 • de plaats en datum van het overlijden,
 • de burgerlijke staat,
 • het meest recente officiële adres (facultatief).

 


S037 SearchPersonService

Deze dienst maakt het mogelijk een beperkte lijst met persoonsgegevens op te halen op basis van bepaalde criteria.

Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit het Rijksregister, het Register van de Sociale Zekerheid of beide.

Deze dienst omvat twee operaties:

 • searchPersonByName” (mogelijkheid om fonetisch te zoeken);
 • searchPersonByAddress”.
SearchPersonByName

Het doel van fonetisch zoeken is het UNIEKE IDENTIFICATIENUMMER (nationaal nummer of BIS-nummer) van een persoon te vinden op basis van meerdere criteria.

Het belangrijkste criterium is de NAAM, die fonetisch wordt getranscribeerd. Zo hoeft tijdens het zoeken geen rekening te worden gehouden met de exacte schrijfwijze van de naam.

De wijze waarop de zoekactie plaatsvindt, varieert naargelang van het gekozen type onderzoek en de verstrekte beschikbare gegevens.

De kans om een beperkte selectie te verkrijgen, neemt toe naargelang het aantal specifieke criteria toeneemt. Aangezien de gegevens in de registers niet altijd overeenstemmen met die waarover de instellingen beschikken, is het soms geboden om bepaalde criteria met opzet achterwege te laten teneinde een resultaat te verkrijgen.

Velden:

 • familienaam (fonetisch);
 • eerste voornaam (fonetisch in het RR; 1ste letter in het BIS-register);
 • tweede voornaam (alleen in het RR);
 • geboortedatum (in beide registers);
 • geslacht (in beide registers);
 • tolerantie voor de geboortedatum;
 • maximumaantal resultaten.

Let op: de transactie levert als antwoord maximaal 20 dossiers op met

 • het identificatienummer,
 • de identiteit en het adres van de personen die aan de criteria beantwoorden.

Alleen de parameters “familienaam” en “taalcode” zijn verplicht. 

SearchPersonByAddress

Door op adres te zoeken, kunnen desgevallend een of meerdere personen worden gevonden die op dat adres woonachtig zijn.

Dat levert echter in geen geval een gezinssamenstelling op en geeft ook geen indicatie hieromtrent.

Let opzoeken op adres heeft betrekking op een woning en niet op een gemeenschap (bijv. ziekenhuizen).

Velden:

 • postcode;
 • NIS-straatcode;
 • huisnummer;
 • busnummer.

De velden postcode, straatcode (of straatnaam) en huisnummer zijn verplicht.


S192 VerifyPersonNameService

Deze dienst gaat na of een opgegeven naam en het nummer van de persoon naar dezelfde persoon verwijzen.

Het resultaat is gebaseerd op gegevens die afkomstig kunnen zijn uit het Rijksregister en uit het Register van de Sociale Zekerheid.

VerifyPersonName

De operatie “verifyPersonName” verklaart de volgende gegevens geldig (“True”) of ongeldig (“False”), afhankelijk van de overeenstemming:

 • voornaam van de persoon,
 • naam van de persoon,
 • Rijksregisternummer.

S196 PersonHistoryService

Deze dienst haalt de gegevenshistoriek van een persoon op.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

Deze dienst omvat de volgende 3 operaties:

 
GetNameHistory

De operatie “getNameHistory” maakt het mogelijk de historische gegevens van de naam van de persoon te verkrijgen.

GetCivilStateHistory

De operatie “getCivilStateHistory” levert de historische gegevens inzake de burgerlijke staat van de persoon op.

GetNationalityHistory

De operatie “getNationalityHistory” levert de historische gegevens inzake de nationaliteit van de persoon op.

 


S189 AddressHistoryService

Deze dienst haalt de adresgegevenshistoriek van een persoon op.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

GetAddressHistory

De operatie “getAddressHistory” maakt het mogelijk de historiek te raadplegen van de adressen waar een persoon in het verleden woonachtig is geweest:  

 • Waar en wanneer heeft de persoon in het verleden gewoond?  
 • Waar en wanneer heeft de persoon in het verleden tijdelijk in het buitenland gewoond? 
 • Waar en wanneer heeft de persoon in het verleden permanent in het buitenland gewoond?

De operatie levert een lijst met adressen op waar de persoon heeft gewoond, evenals de geldigheidsperiode daarvan en het type adres.

Het type adres wordt als volgt gedefinieerd:

Hoofdverblijfplaats

De hoofdverblijfplaats is de plek waar een gezin of een alleenstaande persoon gewoonlijk verblijft.

In de bevolkingsregisters zijn Belgen en vreemdelingen die zijn toegelaten of gemachtigd zijn om in het Koninkrijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich er te vestigen, ingeschreven op de plaats waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd, ongeacht of ze aanwezig of tijdelijk afwezig zijn, met uitzondering van buitenlanders die in het wachtregister zijn ingeschreven.

Opgegeven adres

In het kader van een verhuizing opgegeven adres. Het opgegeven adres kan lokaal zijn (binnen België) of zich in het buitenland bevinden.

Wettelijk adres

In zeldzame gevallen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer een kind niet bij de ouders, maar bij de grootouders woont.

Tijdelijk adres

Adres in het buitenland waar een burger tijdelijk verblijft.

De lijst wordt gesorteerd op basis van geldigheidsdatum “validFrom date” van het meest recente tot het oudste adres.

 


S190 HouseholdService

Deze dienst haalt de gegevens op met betrekking tot de gezinssituatie van een persoon.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

De dienst maakt het mogelijk de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is de huidige gezinssamenstelling van een persoon?
 • Wat is de gezinssamenstelling van een persoon op een bepaalde datum?
 • Wie is de referentiepersoon van het gezin?
 • Wie was de referentiepersoon van het gezin op een bepaalde datum?
 • Is er op dit moment een referentiepersoon binnen het gezin?
 • Was er een referentiepersoon binnen het gezin op een bepaalde datum?
 • Uit hoeveel personen bestaat het gezin (referentiepersoon niet meegerekend)?
 • Uit hoeveel personen bestond het gezin (referentiepersoon niet meegerekend) op een bepaalde datum?
 • Wanneer is een persoon deel gaan uitmaken van het gezin?
 • Wanneer is een persoon referentiepersoon van het gezin geworden?
 • Wie is wanneer toegetreden tot het gezin of heeft het verlaten?

 

De “HouseholdService” omvat de volgende operaties:

 
GetHeadOfHousehold

De operatie “getHeadOfHousehold” geeft aan wie de referentiepersoon van het gezin is.

GetHousehold

De operatie “getHousehold” geeft de lijst met leden van een gezin en hun relatie(s) weer.

GetNumberOfHouseholdMembers

De operatie “getNumberOfHouseholdMembers” levert het aantal personen op waaruit het gezin bestaat.

IsHeadOfHousehold

De operatie “isHeadOfHousehold” bevestigt of een persoon het gezinshoofd is.

GetHouseholdEvents

De operatie “getHouseholdEvents” geeft de historische lijst van gebeurtenissen in verband met het gezin weer.

 


S038 InternetGamingValidationService

De InternetGamingValidationService (IGVS) controleert een aantal kenmerken van een persoon, om na te gaan of de persoon gemachtigd is om deel te nemen aan onlinekansspelen zoals die van Nationale Loterij.

Het resultaat is gebaseerd op gegevens die uitsluitend uit het Rijksregister afkomstig zijn.

IsEligible

Aan de hand van het rijksregisternummer van de persoon wordt nagegaan of deze:

 • minstens 18 jaar is;
 • in België woonachtig is

Wanneer aan minstens één van deze criteria niet wordt voldaan, dan antwoordt de service met de boolean "FALSE

Er bestaan enkele uitzonderingen in het Rijksregister die een effect hebben op de eenvoudige bovenstaande controle. Deze uitzonderingen worden hier kort beschreven. Alle uitzonderingen hebben “FALSE” als resultaat!

 • Uitzondering 1: Rijksregisternummer bestaat niet. Niet elk nummer dat voldoet aan de structuur van het rijksregisternummer bestaat ook daadwerkelijk. Indien een rijksregisternummer wordt opgegeven dat niet bestaat wordt verondersteld dat de persoon niet gemachtigd is om te spelen.
 • Uitzondering 2: De persoon is overleden. Overleden personen worden geacht niet gemachtigd te zijn om te spelen.
 • Uitzondering 3: De persoon is “ambtshalve geschrapt.” Personen die op straat leven, en geen vast adres hebben, zijn “ambtshalve geschrapt:” er is geen enkele gemeente verantwoordelijk voor hen. Het is  in het algemeen ook niet gekend of deze personen zich in België of het buitenland bevinden.
 • Uitzondering 4: De persoon heeft een ander rijksregisternummer gekregen. Personen die een nieuw nummer hebben gekregen, moeten het nieuwe nummer gebruiken, en niet het oude. Dit komt voor bij mensen die van geslacht zijn veranderd, of bij wie een eerst (gedeeltelijk) onbekende geboortedatum later gecorrigeerd werd. Deze personen worden verondersteld niet te mogen spelen onder hun oude nummer, omdat hun oude nummer niet gekoppeld is aan het huidige adres, en het oude nummer dus ook niet gebruikt kan worden om na te gaan of de persoon in België woont.

Enkel wanneer aan alle criteria wordt voldaan, antwoordt de service met de boolean “TRUE

 


S234 SSRProxyService

Deze dienst converteert het gegevensmodel van het register van de Sociale Zekerheid naar het generische FSB-model.

Ze biedt de mogelijkheid de in de BIS- en RAD-registers opgeslagen persoonsgegevens bij te werken.

 

S197 NRProxyService

Deze dienst converteert het gegevensmodel van het Rijksregister naar het generische FSB-model.

Ze is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de FSB.

GetProfession
 • consultatie van beroep
GetLegalCohabitation
 • consultatie van wettelijke samenwoning
GetLegalDisability
 • consultatie van onverkiesbaarheid

 


S191-eIDPhotoService

Webservice die de fotoafbeelding op de eID van een persoon levert

De EIdPhotoService raadpleegt het nationaal register tx08 volgens het persoonsnummer/nationaal nummer.

 • Het beeldformaat is JPEG.
 • De gegevens worden geleverd via base64-codering (informatiecodering met 64 tekens, gekozen om op de meeste systemen beschikbaar te zijn)

S279-eIDSignatureService

Web service die de eID handtekening van een persoon levert


S280-VerifyeIDCardService

Webservice die 'Waar' of 'Onwaar' antwoordt wanneer het ingevoerde rijksregisternummer en het nummer van de elektronische identiteitskaart wel of niet overeenkomen, of de eID als gestolen, inactief enz.


S281-GetExtendedPersonService

Webdienst voor de orkestratie van het ophalen van persoonsinformatie uit de authentieke bronnen van het RRN en de BCS/KSZ met basis- en uitgebreide informatie

Uitgebreide persoon

Een gebruikelijk element voor de antwoorden van de persoonsdiensten is de basis natuurlijk persoon, bestaande uit een uitgebreid persoonselement en een adreselement.

Voor deze dienst werden een bepaald aantal ‘uitgebreide’ attributen toegevoegd.

Een basis (en/of uitgebreide) natuurlijk persoon heeft een status, in standaardgevallen ingesteld op ‘levend’ of ‘overleden’.

Andere statussen zijn ‘verdwenen’ of ‘onbekend’. ‘Onbekend’ wordt gebruikt in het geval van geschrapte personen of conflicterende statussen tussen het Rijksregister en de registers van de KSZ.

Een basis (en/of uitgebreide) natuurlijke persoon kan bedrijfsfouten of waarschuwingen hebben. Deze bedrijfsfouten en waarschuwingen gelden enkel voor die bepaalde persoon.

Een typisch geval waar waarschuwingen verschijnen is wanneer de persoon uit het geboorteregister wordt geschrapt.

De voornaamste elementen, de uitgebreide persoon en het adres, bevatten de attributen ‘betrouwbaarheid’ en ‘bron’. Het attribuut ‘bron’ definieert de herkomst van de informatie; het attribuut ‘betrouwbaarheid’ duidt aan dat de informatie werd verkregen uit de authentieke bron of is samengesteld op basis van de best mogelijke inspanningen.

In geval van een geschrapt persoon kan het RAD-register van de KSZ een adres bevatten, dat een adres in het buitenland zou moeten zijn. Indien het RAD-register geen adres bevat, zal geen adresinformatie worden verstrekt.

Opmerking:

Het RAD-register van de KSZ is de authentieke bron voor geschrapte personen. Op basis van de principes van de authentieke bron, mag de basis natuurlijke persoon samengesteld door de persoonsdiensten enkel gegevens uit authentieke bronnen bevatten.

 

Operatie GetExtendedPerson

Op basis van het persoonsnummer geeft de dienst (uitgebreide) persoonsinformatie. De persoonsinformatie wordt opgehaald uit authentieke bronnen. De enige inputparameter is het persoonsnummer.

STANDAARDSCENARIO

Het persoonsnummer is een (correct) rijksregisternummer; de persoon is niet geschrapt en heeft geen nieuw identificatienummer verkregen.

De dienst antwoordt met een basis natuurlijk persoon. De bron van de basis natuurlijke persoon is het Rijksregister.

ALTERNATIEF SCENARIO GESCHRAPTE PERSOON

Het persoonsnummer is een (correct) rijksregisternummer; de persoon is geschrapt en heeft geen nieuw identificatienummer verkregen.

De dienst antwoordt met een basis natuurlijk persoon. De bron van de basispersoon in het antwoord is de KSZ.

ALTERNATIEF SCENARIO NIEUW RIJKSREGISTERNUMMER PERSOON

Het persoonsnummer is een (correct) rijksregisternummer; de persoon is niet geschrapt en heeft een nieuw identificatienummer verkregen.

De dienst antwoordt met een referentienummer.

ALTERNATIEF SCENARIO BIS-NUMMER

Het persoonsnummer is een (correct) BIS-nummer; de persoon is niet geschrapt en heeft een nieuw identificatienummer verkregen.

De dienst antwoordt met een basis natuurlijk persoon. De bron van de basis natuurlijke persoon is de KSZ.

ALTERNATIEF SCENARIO ONGELDIG IDENTIFICATIENUMMER

Het persoonsnummer is een ongeldig rijksregisternummer.

De dienst antwoordt met bedrijfsfout.

 

S282-ForeignersWaitingRegistryProxyService

Deze web service stuurt gegevens uit het vreemdelingenregister en het wachtregister terug naar het nationale register.


S283-ManageMutationRequestService

Bijwerken van inscripties in de persondatamutationregistry


S284-FiliationService

Web service te consulteren afstamming van een persoon (up: ouders and down: kinderen)


S370-PersonNumberHistoryService

Deze webdienst biedt de mogelijkheid om de geschiedenis van het nationale nummer van een persoon te raadplegen

S562-certificatesPersonMonDossierService

Service voor het ophalen van de IBZ attesten burger zoals in Mijndossier (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/)

Documentatie: https://dtservices.bosa.be/sites/default/files/sdd_certificatespersonmondossierservice_v1_00.docx